Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3CO2
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG5

СЪДЪРЖАНИЕ

Можете да проверите дали имате просрочени публични задължения към НАП и/или към други органи, институции и администрации, които се събират от НАП, както и да заплатите такива задължения, ако са налични. Най-честите публични задължения са за данъци,  осигуровки и глоби.

Проверка за неплатени в срок задължения

Използвайте Справка за задълженията с възможност за извършване на плащане, за да проверите и ако има, да платите непогасени/неплатени в срока за доброволно плащане публични задължения. Предоставяната информация включва актуалния размер на задължението, начислените лихви и етапа на събирането му в НАП.

Върху неплатените в сроковете за доброволно плащане, неудържаните или удържани, но невнесени в срок данъци, такси, отчисления от печалби, вноски към бюджета и други държавни вземания от подобен характер, дължите законна лихва. С Постановление № 426 от 18.12.2014 г. за определяне на размера на законната лихва по просрочени парични задължения, издадено от Министерски съвет е определен размера на законната лихва в размер на основния лихвен процент на БНБ, в сила от 1 януари, съответно 1 юли на текущата година, плюс 10 процентни пункта. Лихви върху лихви и лихви върху глоби не се дължат. Можете да изчислите дължимите лихви с лихвения калкулатор за просрочени задължения на НАП.

Вижте Електронни съобщения за неплатени публични задължения

Как НАП събира неплатени в срок публични задължения

Способите за събиране на незаплатените в срока за доброволно изпълнение публични задължения както към външни за НАП взискатели /МВР, общини, съдилища и др./, така и от данъци и осигурителни вноски, са регламентирани в  Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. 

Вижте Способи за принудително изпълнение.

Националната агенция за приходите разполага и с други механизми за събиране на неплатени в срока за доброволно плащане и преди да бъде образувано изпълнително дело, включително да и да бъдат наложени обезпечителни мерки.

Ако се нуждаете от документ, с който да удостоверите че нямате задължения, т.е. за липса на задължения, събирани от органите на НАП и поискате от НАП да бъде издадено такова удостоверение, то в него ще фигурират дължимите публични задължения, незаплатени в срока за доброволно плащане или изпълнение. 

Вижте услугата: Удостоверение за наличие или липса на задължения

Важно: В удостоверението се отбелязва и отговорността за чужди задължения. В докумена не се вписват задължения по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения.

Ако поискате от НАП да ви възстанови надвнесени данъци и осигурителни вноски, когато имате неплатена глоба или друго публично задължение, първо ще бъде извършено прихващане на неплатените в срока за доброволно плащане задължения, а след това ще ще премине към възстановяване на надвнесени данъци и осигурителни вноски.

Плащане на непогасени в срок публични задължения

Вижте Плащане след срока

Съобщение за непогасени в срок публични задължения

Ако има неплатени публични задължения, преди да се предприемат принудителни действия, ще бъдете уведомени по един от следните начини:

 • По имейл, ако сте декларирали електронен адрес за кореспонденция с НАП. Вижте: подробна информация за изпращаните от НАП електронни съобщения.
 • По телефон, ако не сте декларирали/предоставили електронен адрес за кореспонденция, но сте посочили пред НАП телефонен номер за контакт;
 • По пощата, може да получите уведомително писмо от НАП;
 • Чрез посещение на място от служители на НАП на постоянния/настоящия ви адрес и/или адрес на управление по седалището на дружеството;
 • Чрез работодателя ви.

Важно:  Ако не сте предоставили в НАП електронен адрес и телефон за контакт, или обявените пред НАП данните са променени и не са актуални, посетете най-близкия офис на НАП, за да обновите данните си за контакт. Предимствата са, че ще бъдете своевременно информирани за:

 • възникналите публични задължения, за плащането, на които сте отговорен;
 • предстоящо или вече образувано изпълнително дело в НАП срещу Вас;
 • компетентния публичен изпълнител, отговорен за събиране на публичните задължения, които дължите;
 • правилната банкова сметка на НАП, по която трябва да платите публичните си задължения.

Така ще разполагате с време, за да уточните и платите в срок публичните си задължения, с което ще предотвратите и негативни последици за Вас, като налагане на обезпечителни мерки, принудително изпълнение спрямо обезпеченото ви имущество и други.

Платили сте просрочено публично задължение преди получаване на съобщение за доброволно плащане

Платили сте неплатено в срока за доброволно плащане публично задължение или то е било прихванато, но получавате съобщение за доброволно плащане или проверката чрез: Справка за задълженията с възможност за извършване на плащане  показва, че не е отразено.

Платили сте по банкова сметка на НАП или задължението е прихванато от орган по приходите. За отразяване на направените плащания е необходимо технологично време за обработване на информацията, подадена от съответната търговска банка. Изчакайте три дни и направете последваща проверка. Ако плащането все още не е отразено, посетете офиса на НАП по регистрация или се обадете на информационния телефон на НАП – 0700 18 700 (за справката при обаждането ви е нужен ПИК, издаден от НАП).

Платили сте публично задължение към външен за НАП взискател /административен орган, установил съответното задължение/ по сметка на орган, различен от НАП. За да бъде отразено направеното плащане е необходимо съответният орган/взискател, предявил задължението за събиране от публичен изпълнител, писмено да е уведомил НАП за постъпилото плащане по негова сметка. За да бъде отразено плащането в НАП имате две възможности:

 • да се обърнете към компетентната структура на административния орган/взискател, по чиято сметка е извършено плащането, с искане за писмено уведомяване на компетентния офис на НАП;
 • да се обърнете към компетентния офис на НАП, където можете да подадете писмено уведомление за извършено плащане, като приложите копие от документа, удостоверяващ плащането, а НАП ще отправи писмено запитване до съответния орган с искане за потвърждаване за извършеното плащане.

И в двата случая е необходимо да предоставите дата на постъпване на плащането, размер на платена сума, идентификационни данни на лицето, чието задължение е платено, както и данни за вид, номер и дата на документа, с който е определено задължението.

След получаване в НАП на писменото потвърждение от съответния орган, плащането ще бъде отразено в намаление на задължението.

Вижте: Глоби, наложени от Пътна полиция, за да разберете какво следва да направите, ако сте платили глоба, наложена за нарушение на Закона за движение по пътищата, по сметки, посочени в наказателното постановление или фиш/електронен фиш, но проверката чрез "Справка за задълженията с възможност за извършване на плащане", но не е отразено. 

Вижте информация, предназначена За публични взискатели

 

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!