Z6_PPGAHG8009STC0QTNNL9MSGOA2
Z7_PPGAHG8009STC0QTNNL9MSGOM6

СЪДЪРЖАНИЕ

В тази рубрика ще намерите информация за електронни съобщения, които НАП изпраща на своите клиенти за:

 • нововъзникнали неплатени публични задължения; 
 • образувано изпълнително дело по реда на ДОПК
   

Съобщения за нововъзникнали неплатени публични задължения

НАП изпраща автоматично електронни персонализирани съобщения на своите клиенти, които не са заплатили публичните си задължения в сроковете за доброволно изпълнение. Това е партньорски подход, чиято цел, на първо място, е да се повиши информираността на лицата относно наличните им задължения, а на следващо място - да се стимулират лицата да погасяват задълженията си в кратки срокове.

Електронните съобщения се изпращат както до лица с просрочени задължения, чийто взискател е НАП – за данъци, задължителни осигурителни вноски, в това число и за авансови плащания, така и до лица, които имат установени публични задължения от т.нар. „външни“ за НАП взискатели – органи на държавна власт (министерства, агенции, комисии, общини и др.), включително и органите на съдебна власт.

Електронните съобщения са с различно съдържание и се изпращат до лица, декларирали пред НАП електронни адреси. Съобщенията не са под формата на прикачен файл. 

Съдържание на електронните съобщения

Електронните съобщения се изпращат от електронен адрес на НАП: infocentert@nra.bg. Те не съдържат информация за размера на задълженията и се изпращат без значение от неговата стойност.

В съобщенията е включена информация за:

 1. номер на протокол, с който са подадени декларациите - само за задължения, декларирани с декларации обр. 6 или определени въз основата на данните в обр. 1 и обр. 5 (авансови вноски за задължителни осигурителни вноски за самоосигуряващи се лица)
 2. документа, с който е определено задължението, както следва:
 • вид на документа (съответното изпълнително основание) - например декларация-образец 6, наказателно постановление, фиш/електронен фиш, ревизионен акт и др.
 • номер и дата на документа - това е номер на документа, с който е декларирано/установено задължението. Следва да се има предвид, че по отношение на подадени декларации обр.1, 5 и 6, посоченият номер на документа се различава от номера на протокола, получен от лицето след подаване в НАП на съответните декларации.
 • период – периодът, за който се отнася задължението;
 • вид на задължението – например: данък върху доходите на физически лица, данък върху добавената стойност, фонд „Държавно обществено осигуряване“, такса, глоба и др.;
 • органът, пред който е декларирано задължението или е издал акт за установяването му – например: Национална агенция за приходите (НАП), Главна дирекция „Национална полиция“, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ и други.

         3. данни за вид сметка за плащане –  От 2-ри октомври 2023 г. плащанията към НАП се извършват само по новите банкови сметки на приходната агенция. Всяка от тях е предназначена за погасяване на определено задължение: данъци, социалноосигурителни и здравни вноски, вноски за ДЗПО, по Закона за хазарта и вземания, подлежащи на принудително събиране от публичен изпълнител. Подробна информация за начините на плащане и банковите сметки можете да намерите в рубрика „Плащане и възстановяване“, подменюта „Плащане“ и „Банкови сметки“.

Тук можете да видите: Образци на попълнени платежни нареждания за плащане на данъци и осигуровки

Още по темата: 

Повече информация за това как да платите задълженията си, можете да намерите в Плащане.

Вижте още:

Съобщения за образувано изпълнително дело

Длъжниците към НАП, които са декларирали валиден електронен адрес, ще получават електронно съобщение за вече образувано по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс изпълнително дело за неплатени в законоустановения срок публични задължения. Съобщението ще бъде изпращано в деня, следващ деня на образуване на делото. По този начин Приходната агенция цели да повиши информираността и да стимулира доброволното изпълнение на задълженията от своите клиенти.

Вижте: Образуване на изпълнително дело

Съобщението е с информативен характер и съдържа данни за номер и дата на образуваното изпълнително дело, вида на банковата сметка, по която трябва да се плати дълга, контактна информация за компетентния публичен изпълнител и друга полезна информация. 

Както и в имейла е посочено, преди да се свържат с публичния изпълнител или да посетят офис на НАП, клиентите е препоръчително да направят справка за просрочените си задължения (включително и изпратени за събиране в НАП от други органи и администрации). Това най-лесно става чрез е-услуга на Агенцията с електронен подпис или ПИК на Портала за електронни услуги на НАП. На електронния портал е достъпна и услуга за онлайн превод на задължения с банкова карта без електронен подпис.

В електронното съобщение е посочено още, че при неплащане на задълженията по изпълнителното дело, публичният изпълнител ще пристъпи към обезпечаването и принудителното им събиране. Виж: Способи за принудително изпълнение

Електронните съобщения се изпращат от имейл адрес: infocentert@nra.bg

 

 

Данъчно–осигурителен процесуален кодекс /ДОПК/,Просрочени задължения

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!