Z6_PPGAHG800H0110QTNF50QLD726
Z7_PPGAHG800H0110QTNF50QLD7I3

СЪДЪРЖАНИЕ

Приемане на актове, от които произтича публичното вземане на външни взискатели

 

Националната агенция за приходите предоставя електронна услуга с контролиран достъп „Приемане на актове, от които произтича публичното вземане на външни взискатели“ в изпълнение на чл. 220, ал. 1 от ДОПК. Услугата е предназначена за всички органи на държавна власт, включително на съдебната система и органите на местната власт, които със свои актове установяват публични държавни и общински вземания. В тази връзка са утвърдени „Правила за електронно предявяване на актове (изпълнителни основания), с които е установено публично вземане“, в които подробно е регламентиран процеса по електронно предявяване на изпълнителните основания, по смисъла на чл. 209 от ДОПК, за обезпечаване и събиране на установените с тях публични вземания от публичните изпълнители при НАП.
За осъществяване на достъп до електронната услуга е необходимо всеки взискател да представи на изпълнителния директор на НАП заявление за ползване на електронната услуга (по образец – Приложение №1), ведно със Списък на определените служители за администратори на крайни потребители (по образец – Приложение №2) и декларация за съгласие за обработка на лични данни (по образец), освен в предвидените в Правилата изключения.
В тази връзка, НАП преустановява приемането на изпълнителни основания по други канали, извън електронната услуга (на хартиен носител; чрез Системата за електронен обмен на съобщения, по имейл и т.н.) и ще връща преписки на публичните взискатели, когато са постъпили по други канали, извън е-услугата.
Ето защо, в случай че в качеството Ви на публичен взискател имате необходимост да предявите публично вземане за принудително събиране в НАП и все още не сте присъединен към електронната услуга за предявяване на актове, следва да се обърнете към лицата за контакт от ЦУ на НАП, с оглед уточняване на актуални данни за структурата, вида на вземанията и актовете на съответния взискател, както и на организацията за бъдещото взаимодействие чрез електронната услуга, след което да подадете заявление за присъединяване към ел. услугата.

 

ВАЖНО: Обръщаме внимание, че ел. услугата за приемане на актове дава възможност на публичният взискател при необходимост да актуализира и/или да коригира вече въведени данни за предявените публични вземания, включително и по отношение на размера и статуса им. Корекциите могат да бъдат извършвани от оправомощените служители на публичния взискател, за които е осигурен достъп до услугата посредством квалифициран електронен подпис (КЕП). Корекциите/промените се извършват чрез разработените функционалности на електронната услуга в съответните модули, като е възможно да се извършват следните действия по корекции/промени:

 

  • възможност за пълна редакция на всички въведени данни за изпълнително основание, в т. ч. и възможност за изтриване на въведените данни. Тази възможност за пълна редакция е възможна само в рамките на същия ден, в който първоначално са въведени данните за изпълнителното основание. (информация се съдържа в точка 3.1 - модул „Въвеждане на данни“ от Ръководство за потребителя на информационна система „Приемане на актове, от които произтича публичното вземане на външните взискатели“, наричано за краткост „Ръководството“);
  • на дата на издаване на изпълнително основание; вид на вземането; период и размер (информация се съдържа в точка 3.3 модул „Редактиране на приети в НАП данни“ от Ръководството);
  • платени/прихванати суми при публичния взискател (информация се съдържа в точка 3.4 - модул „Отразяване на платена сума при взискател“ от Ръководството);
  • прекратяване събирането на публично вземане (информация се съдържа в точка 3.2 - модул „Отразяване на промени при взискател“, подточка 3.2.1 - функционалност „Искане за прекратяване на производството по събиране“ от Ръководството);
  • въвеждане на данни за обжалване на акта, с който е установено вземането. ( информация се съдържа в точка 3.2 - модул „Отразяване на промени при взискател“, подточка 3.2.2 - функционалност „Обжалване на акта/изпълнителното основание“ от Ръководството);
  • при отмяна на акта, с който е установено вземането. Въвеждане на данни за отмяна на акта е допустимо само при наличие на окончателен влязъл в сила административен/съдебен акт за отмяната му. (информация се съдържа в точка 3.2 - модул „Отразяване на промени при взискател“, подточка 3.2.3 – функционалност „Отмяна на акта/изпълнителното основание“ от Ръководството);
  • при изменение на акта, с който е установено вземането. Въвеждане на данни за изменение на акта е допустимо само при наличие на окончателен влязъл в сила административен/съдебен акт за неговото изменение. ( информация се съдържа в точка 3.2 - модул „Отразяване на промени при взискател“, подточка 3.2.4 - функционалност „Изменение на акта/изпълнителното основание“ от Ръководството);
  • при потвърден обжалван акт, с който е установено вземането. Въвеждане на данни за потвърден акт е допустимо само при наличие на окончателен влязъл в сила административен/съдебен акт за неговото потвърждение. (информация се съдържа в точка 3.2 - модул „Отразяване на промени при взискател“, подточка 3.2.5 - функционалност „Потвърждаване на обжалван акт/изпълнителното основание“ от Ръководството).

 

Електронната услуга осигурява и актуална справка за размера и статуса на публичните вземания, в която се отразява както извършената промяна от страна публичния взискател, така и резултата от предприетите действия от страна на публичните изпълнители в НАП. 
Ръководството на потребителя за работа със системата е достъпно след успешен вход в електронната услуга в модул „Информация“. 

 

Допълнителна информация и указания към публичните взискатели за електронната услуга „Приемане на актове, от които произтича публичното вземане на външни взискатели“:

 

ВАЖНО:  Считано от 12.01.2022 г. на Портала за електронни услуги на НАП са внедрени две нови услуги, свързани с връчване на документи, издавани от публичните изпълнители на НАП в хода на изпълнителното производство - на публичните взискатели и на органи/институции, които по силата на закон вписват обезпечителни мерки в нарочно поддържан регистър. 

 

Връчване на документи - производство по обезпечаване и събиране на публични вземания


Чрез електронната услуга: „Връчване на документи - производство по обезпечаване и събиране на публични вземания“ се връчват всички актове, адресирани до публичните взискатели като страна в производството по обезпечаване и събиране на публични вземания - разпореждания за присъединяване на публичен взискател, разпореждания за разпределение на суми, разпореждания за прекратяване на производството по принудително изпълнение, протоколи и др., както и искания за предоставяне на информация на основание чл. 212 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).
Специфичното по отношение на тази услуга за връчване, е че нотификациите за издадените от публичния изпълнител документи, които ще се връчват чрез нея, както и за връчени документи, ще се изпращат на електронния/те адрес/и, които съответният публичен взискател е предоставил в НАП със заявлението за ползване на електронната услуга „Приемане на актове, от които произтича публично вземане на външни взискатели“ (Приложение № 1 от Правилата за електронно предявяване на актове (изпълнителни основания), с които е установено публично вземане, утвърдени със Заповед № ЗЦУ – 1600/06.11.2018 г. на изпълнителния директор на НАП, публикувани по-горе в настоящата рубрика). 


В случай, че публичен взискател желае да актуализира посочения в Приложение № 1 електронен адрес, може да направи това като попълни и подаде ново Приложение № 1 до изпълнителния директор на НАП, което да се изпрати по електронен път на официалния електронен адрес на НАП - nap@nra.bg или на хартиен носител на адреса на ЦУ на НАП.
Допълнителна информация и указания към публичните взискатели за електронната услуга „Връчване на документи - производство по обезпечаване и събиране на публични вземания“:

 

Връчване на документи - процеси по вписване/отразяване на обезпечителни мерки

 

Чрез електронната услуга: „Връчване на документи - процеси по вписване/отразяване на обезпечителни мерки“се връчват актове/документи, издадени от публичен изпълнител на НАП, свързани с обезпечаването на публични вземания (налагане/изпълнение/отмяна на обезпечителни мерки) по реда на ДОПК. Тази услуга за връчване на документи се отнася само до органите/институциите, които по силата на закон вписват обезпечителни мерки в нарочно поддържан регистър. В тези случаи нотификационните съобщения за изпратен за връчване или за връчен вече документ се изпращат на изрично заявен от тях електронен адрес пред НАП. Заявяването на ел. адрес/и се осъществява чрез изпращане на нарочно писмо до ЦУ на НАП по един от следните начини:

  • писмо в електронен вид (подписано с КЕП от представляващия ведомството), чрез електронно съобщение, също подписано с КЕП чрез Системата за електронен обмен на съобщения/на електронния адрес на НАП - nap@nra.bg или 
  • на хартиен носител до ЦУ на НАП.

Допълнителна информация и указания към публичните взискатели за електронната услуга „Връчване на документи - процеси по вписване/отразяване на обезпечителни мерки“:

 

 

Данъчно–осигурителен процесуален кодекс /ДОПК/,Принудително изпълнение

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!