Z6_PPGAHG8009PGE0QP984IFF10O4
Z7_PPGAHG8009V440QP98PEM80CL5

СЪДЪРЖАНИЕ

При издаване на ревизионен акт, наказателно постановление, фиш или друг документ, с който се налага, /определя или установява/, финансова или имуществена санкция, или друг вид публично задължение, административният орган посочва в края на съответния формуляр срока за доброволно плащане.

Ако публично задължение не е платено в срока за доброволно плащане, информация за това ще бъде предоставена на НАП от съответния административен орган, с искане да бъдат предприети действия спрямо лицето за събиране на дължимите от него суми.

 

Какво е публично държавно вземане?

Публично държавно вземане е задължението за данък, мито, задължителни осигурителни вноски и други вноски за бюджета, такси, глоба (по фиш, електронен фиш или наказателно постановление) и имуществена санкция, парична равностойност на вещи, отнети в полза на държавата и др. съгласно чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

След изтичане на срока за доброволно плащане, средствата за погасяване на задължението чрез плащане, следва да бъдат превеждани по банковата сметка за принудително събиране на публични вземания, независимо към коя структура на НАП е регистрирано задълженото лице.

 

Какви задължения събира НАП?

Национална агенция за приходите събира публични държавни вземания, установени от органите на НАП или от административен орган, извън НАП, наречени „външни взискатели“. Такива са всички институции, министерства, агенции, комисии, общини, органите на съдебната власт и др. 

Ако решите да платите публичното си задължение, но вече сте пропуснали крайния срок за доброволно плащане, посочен в документа/акта на съответната администрация, то е важно да знаете, че е възможно вашият дълг вече да е предявен от външния взискател за принудително събиране от публичен изпълнител при НАП. В тези случаи плащането се извършва по сметка в НАП, дори и все още да не е образувано изпълнително дело. Тази сметка се нарича Сметка за принудително събиране на публични вземания.

 

Какво следва ако не платя публичните си задължения в срок?

Ако не платите публичните си задължения в срока за доброволно плащане, публичен изпълнител при НАП може да предприеме следните действия:

  • да образува изпълнително дело – като приложи един или няколко от способите за принудително изпълнение;
  • да Ви изпрати съобщение, в т.ч. и електронно, ако сте предоставил електронен адрес. В съобщението ще бъдат посочени видът и размерът на задълженията и данни за административния акт или декларация, въз основа, на които са възникнали и др.  Вижте Образуване на изпълнително дело/. В такъв случай, следва да предприемете действия по заплащане на задължението в 7-дневен срок по обявената за това банкова сметка за принудително събиране на публични вземания. 

Важно В случай, че плащате публични задължения, за които е образувано изпълнително дело, следва да извършвате плащания единствено по банковата сметка за принудително събиране на публични вземания, независимо към коя структура на НАП е регистрирано задълженото лице. Тази банкова сметка е различна от сметките, използвани за заплащане на задълженията за данъци и осигурителни вноски в сроковете за доброволно изпълнение/плащане.

Информация за актуалната банковата сметка, по която следва да преведете неплатените в срока за доброволно плащане публични задължения, а именно – IBAN, BIC и наименование на банката, е посочена в изпратеното Ви съобщение за доброволно изпълнение, съответно в разпореждане за присъединяване, издадено от публичен изпълнител при компетентната ТД на НАП след 02.10.2023 г.

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!