Z6_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1040
Z7_PPGAHG8009V440QP98PEM80CD5

СЪДЪРЖАНИЕ

Националната агенция за приходите събира всички публични и частни държавни вземания и представлява държавата в производства по несъстоятелност.

При предадени за събиране от публичен изпълнител при НАП публични задължения, сумите за плащането им следва да бъдат внасяни по банкова сметка за принудително събиране на публични вземания в БНБ: BG34 BNBG 9661 8000 1950 03, независимо към коя структура на НАП е регистрирано задълженото лице.

Важно! Когато се превеждат суми в полза на трето лице, т.е. задълженото лице е различно от наредителя, в поле „Задължено лице“ се изписва име/наименование на лицето, в полза на което се нарежда сума за погасяване на задължения в НАП. В полетата с идентификационни данни се попълва идентификатора на задълженото лице, в зависимост от това дали същото е физическо или юридическо лице (ЕИК по Булстат или ЕГН или ЛНЧ). В поле „Наредител“ се попълва име/наименование на лицето, което извършва превода.

 

Вижте повече: Банкови сметки

 

 

 

Данъчно–осигурителен процесуален кодекс /ДОПК/,Данъци (стара таксономия)

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!