Z6_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1027
Z7_PPGAHG8009V440QP98PEM80CD6

СЪДЪРЖАНИЕ

До принудителното изпълнение на публични вземания се стига ако дължите, неплатени в срока за доброволно изпълнение, просрочени публични задължения.

Ако сте едноличен търговец (ЕТ), освен с имуществото си като търговец, отговаряте и с цялото си имущество, което притежавате като физическо лице.

Процесът започва с образуването на изпълнително дело и съобщение за доброволно изпълнение от публичен изпълнител. След изтичане на 7-дневния срок за доброволно изпълнение, ако публичното задължение не е погасено/платено, публичният изпълнител пристъпва към принудително изпълнение.

Вижте Електронни съобщения за неплатени публични задължения

Действията по обезпечаване и принудително изпълнение са свързани с разноски, които са за сметка на длъжника и увеличават размера на задължението му.
След образуване на изпълнителното дело публичните вземания се погасяват в следната последователност: разноски, главница, лихви.

 

Публичният изпълнител може да наложи обезпечителни мерки – запори и възбрани, с които да гарантира вземането.

Публичният изпълнител може да използва различни начини и способи за принудително изпълнение, предвидени в ДОПК, заедно или поотделно, за да събере задълженията. Най-често използвани са изпълнение върху вземания и парични средства в банки и от трети лица, както и продажба на движимо/недвижимо имущество чрез търг.

Производството по принудително изпълнение се прекратява с разпореждане за прекратяване на изпълнително дело в 7-дневен срок от узнаване на обстоятелството за прекратяване. Публичният изпълнител вдига наложените запори и възбрани.

Данъчно–осигурителен процесуален кодекс /ДОПК/,Просрочени задължения

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!