Z6_PPGAHG8009PGE0QP984IFF10A5
Z7_PPGAHG8009V440QP98PEM80CT4

СЪДЪРЖАНИЕ

Ако срещу вас има образувано изпълнително дело и не погасите задълженията си в законоустановените срокове, публичният изпълнител, с цел да гарантира принудителното събиране на дължимите средства, ще проучи доходите, които получавате и притежаваните от вас имущество/активи и при наличието на такива, и ще издаде постановление, с което ще наложи обезпечителни мерки.

Обезпечителните мерки могат да бъдат:

 • запор на банкови сметки;
 • запор на вземания от трети лица (например трудовото ви възнаграждение);
 • запор на моторни превозни средства и други движими вещи, ценни книжа и дялове, стоки в оборот, парични средства в каси;
 • възбрана върху недвижим имот или кораб.

Запорът и възбраната е представляват забрана да продавате, прехвърляте, дарявате имуществото, върху което са наложени обезпечителните мерки. Всяко разпореждане със запорирано/възбранено имущество или вземане са недействителни, спрямо НАП или други присъединени кредитори.

Едновременно могат да бъдат налагани обезпечителни мерки от различен вид и върху различно имущество. Например, запор на трудово възнаграждение и възбрана на недвижим имот.

Стойността на запорираното/възбраненото имущество съответства на размера на публичните ви задължения.

Постановлението, с което публичният изпълнител налага обезпечението, съдържа информация за общия размер на задълженията ви към държавата и натрупаните лихви, вида на обезпечителната мярка и описание на имуществото, върху което се налага мярката и други.

Можете да обжалвате постановлението за налагане на обезпечителни мерки пред директора на компетентната териториална дирекция на НАП в 7-дневен срок от връчването му. Обжалването на постановлението не спира неговото изпълнение.

В случай, че задълженията надхвърлят 5000 лева и не представите съответното обезпечение, публичният изпълнител може:

 • да уведоми органите, които по силата на нормативни актове са ви издали лиценз и/или разрешение за извършване на определена стопанска дейности (за които се изисква удостоверяване на липсата на публични задължения);
 • да ви включи в съобщение за длъжниците, неплатили в срок задълженията си, поставено на видно място в офисите на НАП;
 • да ви включи в списък на длъжници, неплатили в срок задълженията си, които се разгласяват чрез бюлетин или средствата за масово осведомяване.

 

Предварителни обезпечителни мерки

На обезпечение подлежат установени и изискуеми публични вземания (чл. 195, ал. 1 от ДОПК). Съществува изключение от общия принцип и възможност за предварително обезпечаване на задължения (чл. 121 от ДОПК). Налагането на предварителни обезпечителни мерки се инициира в хода на извършвана ревизия от страна на НАП или при издаване на ревизионния акт, с мотивирано искане до публичния изпълнител от органа по приходите, извършващ ревизията. Целта е предотвратяване извършването на сделки и действия с имущество, вследствие на които събирането на задълженията ще бъде невъзможно или значително ще се затрудни. Публичният изпълнител е компетентен да наложи предварителната обезпечителна мярка. Също като същинската обезпечителна мярка и предварителната се налага с постановление и съдържанието му е аналогично. Стойността на обезпеченото имущество трябва да съответства на очаквания размер на недекларираното публично задължение, ведно с лихвите за забава.

Когато в срок до 4-ри месеца от налагането на първата предварителна обезпечителна мярка не е издаден ревизионен акт, публичният изпълнител изпраща искане за продължаване действието на мерките до съответния административния съд. Подобно искане можете да изпратите в качеството си на ревизирано лице (чл. 121, ал. 4 от ДОПК). Ако искане до съда не бъде изпратено в посочения срок, то предварителните обезпечителни мерки се смятат за прекратени.

Можете да обжалвате постановлението за налагане на предварителни обезпечителни мерки пред директора на компетентната ТД на НАП, в 7-дневен срок от връчването му. Решението, с което се произнася териториалния директор можете да обжалвате пред съответния административен съд, в 7-дневен срок от връчването му. (чл. 197 от ДОПК във връзка с 121, ал. 2 от ДОПК).

 

Опис на обезпеченото имущество

При налагането на запор/възбрана върху имущество, публичният изпълнител описва имуществото в протокол за опис, в който отбелязват характерните белези и състояние на вещта/имота. Например: за МПС, се описва номер на двигателя, регистрационен контролен номер, цвят, вътрешно и външно състояние и други, а за недвижим имот – квадратура, точно местонахождение и предимства на локацията, граници, тип строителство (за застроените имоти), предназначение, състояние и други.

В качеството на длъжник, протоколът за опис ще ви бъде връчен, а в случай че трети лица са заявили права върху описаните вещи – и на тях. В случай, че не осигурите достъп до вещта/имота, публичният изпълнител може да поиска съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи.

На описаните вещи може да се назначи пазач, като публичният изпълнител извършва преценка, доколко същите следва да бъдат оставени във ваше владение (в такъв случай вие ще бъдете определен за пазач). Пазачът е длъжен да пази вещта като добър стопанин, да дава сметка за приходите от нея и за разходите по пазенето ѝ и да предаде вещта в същото състояние, в което я е приел (чл. 234, ал. 4 от ДОПК). Пазачът носи наказателна отговорност за умишлено повреждане или унищожаване на вещта (чл. 216, ал.1 от НК – за пазача трето лице, чл. 216, ал. 2 от НК – за длъжника, назначен за пазач).

 

Замяна на обезпечителни мерки

След налагане на обезпечителна мярка върху имуществото, в качеството ви на длъжник може да поискате от публичния изпълнител или от съда заменянето на обезпечението с друго равностойно (чл. 199 от ДОПК). Замяната може да бъде извършена независимо от етапа на производството по събиране на публични задължения (при предварително обезпечение; при обезпечение в хода на доброволното изпълнение; при обезпечение в процеса по принудително изпълнение). За целта подайте искане за замяна на обезпечителни мерки. След подаване на искането, публичният изпълнител разглежда искането, като допуска замяна или постановява отказ, с който не допуска замяната.
При замяната на обезпечителна мярка се извършват действия в следната последователност:

 1. допуска се замяната и се издава постановление за замяна на обезпечителна мярка;
 2. налага се новата обезпечителна мярка;
 3. отменя се обезпечителната мярка, чиято замяна е поискана, след влизане в сила на постановлението за замяна и след влизане в сила на постановлението за налагане на новата обезпечителна мярка. Замяната се извършва по преценка на публичния изпълнител, който извършва проверка за допустимост и пълнота на приложените документи към искането, въз основа на предложеното имущество и размера на публичното задължение.

Публичният изпълнител, може да откаже замяната например в следните случаи:

 • искането за замяна не е придружено с необходимите доказателства;
 • предложеното имущество е на по-ниска стойност от вече запорираното/възбраненото и не съответства на пълния размер на публичното задължение;
 • не е установено правото на собственост на ЗЛ върху предложеното имущество;
 • установи се, че имуществото е негодно – например, същото служи за обезпечаване на задължения към други кредитори или е с дефекти/нарушения на целостта, или реализирането му като самостоятелен обект е невъзможно;
 • предложеното имущество за замяна не е в състояние да удовлетвори при реализацията му публичния взискател.

Винаги може да замените наложеното ви обезпечение като предоставите обезпечение в пари, неотменяема и безусловна  банкова гаранция или държавни ценни книжа. Паричната гаранция се съхранява по съответната сметка на компетентната ТД на НАП. 
При допускане на замяната, както и при приемане на обезпечение в пари, неотменяема и безусловна банкова гаранция или държавни ценни книжа, запорът и възбраната се отменят. 
Можете да обжалвате отказа на публичния изпълнител за замяна на наложеното обезпечение, включително на обезпечителните мерки по чл. 121, ал.1 и чл. 195, ал. 5 от ДОПК, пред директора на компетентната ТД на НАП в 7-дневен срок от връчването му (чл.197 от ДОПК) 

 

Отмяна на обезпечителни мерки

След погасяване на публичното ви задължение, обезпечителната мярка се отменя служебно от публичния изпълнител или по ваше искане. Обезпечителната мярка може да бъде отменена изцяло или частично. (чл. 208 от ДОПК)

Отмяна на наложени обезпечителни мерки се извършва и:

 • при съществена несъразмерност на наложените обезпечителни мерки с размера на публичното вземане (когато стойността на обезпечението е по-голяма от размера на задължението ви, отмяната е частична);
 • когато актът, с който е установено публичното ви вземане, бъде обявен за нищожен, обезсилен или отменен по установения ред;
 • когато актът за установяване на задължението ви бъде изменен с решение на по-горестоящ орган или от съда и при предприетото принудително изпълнение е събран размера на актуалното ви задължението съгласно изменението.

Публичният изпълнител се произнася по искането ви за отмяна в 14-дневен срок с постановление, което ви се връчва. Публичният изпълнител изпраща екземпляр от постановлението и до съответните регистри, в които е вписан запора/възбраната – за отразяване на отмяната и „вдигане“ на обезпечението.

Можете да обжалвате отказа на публичния изпълнител да отмени обезпечителна мярка пред директора на компетентната ТД на НАП, в 7-дневен срок от връчването му (чл. 197 от ДОПК).

Данъчно–осигурителен процесуален кодекс /ДОПК/

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!