Z6_PPGAHG8009PGE0QP984IFF10I3
Z7_PPGAHG8009V440QP98PEM80CD7

СЪДЪРЖАНИЕ

Изпълнителното дело е начин за събиране на неплатените в срока за доброволно изпълнение публични задължения. Ако срещу вас има образувано изпълнително дело, това означава, че имате публични задължения, които не сте платили в срок и органът, установил вземането (взискател), в това число и НАП, е възложил на публичен изпълнител да събере тези средства по реда на изпълнителното производство и по този начин задължението да бъде погасено.

Образуването на изпълнително дело започва с издаването на съобщение за доброволно изпълнение. След като го получите, имате 7 дни, за да платите дълга си доброволно, това е т. нар. срок за доброволно изпълнение.

Съобщението за доброволно изпълнение съдържа:

  • данни за размера на задълженията ви;
  • информация за декларацията или акта, въз основа на който имате публични задължения;
  • номера на изпълнителното дело и действията, които ще бъдат предприети, ако не платите дълга си в 7-дневния срок за доброволно изпълнение;
  • банкова сметка на НАП, по която следва да заплатите, като посочите: IBAN, BIC и наименование на банката;

Важно! Актуалната банковата сметка за принудително събиране на публични вземания, която е една за цялата страна, е посочена в съобщенията, издадени след 02.10.2023 г.;

  • данни за контакт с публичния изпълнител, отговорен за принудително събиране на задължението ви.

Вижте Електронни съобщения за неплатени публични задължения

Погасяване на просрочени публични задължения на вноски

Ако нямате възможност да погасите задължението си в определения 7-дневен срок за доброволно изпълнение, посетете офис на НАП по вашата адресна регистрация и потърсите съдействие от публичния изпълнител. Това трябва да стане в 7-дневния срок, който започва да тече от получаване на съобщението за доброволно изпълнение. При посещението си, можете:

  • да обявите доходите и имуществтото си и да предложите начин на изпълнение, чрез който задължението ви ще бъде погасено в пълен размер, в това число главница и лихви
  • да предложите и обсъдите с публичния изпълнител начин или погасителна схема, по която да платите пълния размер на  задълженията. 

Предложението ви трябва да бъде в писмена форма или ако е направено устно по време на срещата с публичния изпълнител, трябва да бъде описано в протокол, който следва да бъде подписан от вас и от публичния изпълнител.

Наличие на повече от едно публично задължение

Ако след образуваното срещу вас изпълнителното дело, възникне и друго, неплатено в срока за доброволно изпълнение, публично задължение, то, както и всяко следващо задължение, се присъединява към вече образуваното изпълнително дело. За целта публичният изпълнител издава разпореждане за присъединяване, с което ви информира за присъединените публични задължения.

Плащане

Задълженията, за които е образувано изпълнително дело, плащайте по банковата сметка за принудително събиране на публични вземания, която е една за цялата страна. Информация за актуална сметка – IBAN, BIC и банка –е посочена в изпратеното ви съобщение за доброволно изпълнение и/или разпореждане за присъединяване, издадено след 02.10.2023 г.

Данъчно–осигурителен процесуален кодекс /ДОПК/,Просрочени задължения,Услуги

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!