Z6_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1061
Z7_PPGAHG8009V440QP98PEM80CT5

СЪДЪРЖАНИЕ

При наличие на основание за прекратяване на производството по принудително изпълнение (изцяло или частично), в 7-дневен срок от настъпване или узнаване на обстоятелството за прекратяване, публичният изпълнител издава разпореждане за прекратяване на принудителното изпълнение. Екземпляр от разпореждането за прекратяванена принудителното изпълнение се връчва на всяка от страните по изпълнителното дело (чл.210 от ДОПК). След влизане в сила на разпореждането за прекратяване на принудителното изпълнение, публичният изпълнител вдига служебно наложените обезпечителни мерки, в това число запори и възбрани, изпраща екземпляр от постановлението за отмяна до вас и до съответните регистри, в които е вписан запора/възбраната.

Производството се прекратява в следните случаи (чл. 225 от ДОПК):

  • Задължението, лихвите към него и направените разноски са погасени до датата на провеждане на търг с явно наддаване или до крайната дата за подаване на оферти при търг с тайно наддаване;
  • Актът за установяване на публично вземане е обявен за нищожен, обезсилен или отменен;
  • При смърт на длъжника, ако той няма наследници или те са се отказали от наследство;
  • Публичният изпълнител е преценил, че вземането е несъбираемо и е изчерпал всички възможни способи за събиране;
  • Актът за установяване на задължението е изменен от по-горе стоящ орган или от съда, а по него вече е събрана сума, равна или надхвърляща тази, посочена в изменението (ако длъжникът е изплатил по-голяма сума от посочената в изменението, то следва публичният изпълнител да разпореди връщането на надвнесеното);
  • По искане на публичния взискател;
  • В други случаи, предвидени в закон.

При прекратяване на производството, публичният изпълнител служебно отменя наложените обезпечителни мерки. 

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!