Z6_PPGAHG8009PGE0QP984IFF10C1
Z7_PPGAHG8009V440QP98PEM80CD4

СЪДЪРЖАНИЕ

Ако сте юридическо лице или физическо лице, осъществяващо стопанска дейност, дължите суми по договори, свързани с основната ви дейност, забавянето или неплащането, на които може да доведе до тежки неблагоприятни стопански последици, или имате други публични задължения и върху ваша банкова сметка е наложена обезпечителна мярка - запор от публичен изпълнител при НАП, можете да поискате издаване на разрешение за неотложни плащания (чл. 229 от ДОПК). В него трябва да посочите периода, както и вида на задълженията за заплащане, за които ви е необходимо разрешението.

Например: за изплащане на трудови възнаграждения, на дължими суми по договори, свързани с основната дейност, за електро и/или топлинна енергия, вода, гориво или др. По този начин част от сумите, постъпили или постъпващи по запорираната сметка, могат да останат на ваше временно разпореждане за удовлетворяване на неотложни плащания.

Потърсете съдействието на отговорния публичен изпълнител в компетентния офис на НАП /постоянен адрес - за физически лица или по регистрация - за юридически лица/, който да ви разясни целта на разрешението за неотложни плащания и да ви информира конкретно какви документи е необходимо да предоставите. След това можете да подадете в НАП искане за неотложни плащания, придружено със съответните документи, доказващи необходимостта от издаването му, като:

  • оборотна ведомост;
  • извлечение за движение по сметките за предходните 3 месеца;
  • отчет за паричните потоци за предходните 3 месеца;
  • прогноза за паричните потоци за периода, за който се иска разрешението;
  • документи във връзка, с които следва да се извършват плащанията, свързани с основната дейност за периода, за който се иска разрешението за неотложно плащане, като например – заверени копия от съответните договори, фактури;
  • други документи.

 

В разрешението за неотложно плащане ще бъдат посочени:

  • условията за неговото действие;
  • срокът, в който можете да извършите плащанията, съобразно динамиката на паричните потоци и сроковете за принудително изпълнение по реда на ДОПК –  най-често срокът на разрешението за неотложно плащане е 1 месец;
  • частта, която ще бъде оставена за ваше ползване се определя като процент и/или твърда сума като се съобразява спецификата на дейността ви, паричните потоци, очакваните приходи и разходи и други.

 

Разрешението за неотложно плащане може да се измени само от публичния изпълнител. При неизпълнение на условията за издаване на разрешението, същото подлежи на отмяна от публичния изпълнител.

От значение за издаването на разрешение за неотложно плащане е вашето поведение като данъкоплатец, като например – оказването на съдействие на публичния изпълнител при уточняване на имущественото ви състояние, причините за финансовите ви затруднения и добросъвестното ви поведение при плащане на публичните ви задължения, времето, в което дългът е изискуем.

Вижте също: Разсрочване и отсрочване.

Данъчно–осигурителен процесуален кодекс /ДОПК/,Данъци (стара таксономия)

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!