Z6_PPGAHG8009PGE0QP984IFF10K5
Z7_PPGAHG8009V440QP98PEM80CL7

СЪДЪРЖАНИЕ

При временни финансови затруднения може да поискате отсрочване или разсрочване на публичните си задължения. Разликата между отсрочването и разсрочването е в периодичността на плащанията.

При отсрочването - се отлага срокът за плащане на цялото публично задължение, като се определя нов краен срок за плащането му.
При разсрочването - задължението се плаща на части – на вноски с определен краен срок (падеж), за което се одобрява погасителен план.
Отсрочване и разсрочване се допускат единствено при наличие на условията, изрично определени в ДОПК. Поради тази причина към искането за отсрочване или разсрочване на публичните задължения, следва да приложите всички документи, удостоверяващи наличието на всяко едно от условията. Основно условие, за да бъде допуснато отсрочване или разсрочване, е върху имуществото/активи, ваша собственост,  да бъдат наложени обезпечителни мерки, като минималната стойност на на обезпеченото имущество следва да е в размер, достатъчен за погасяване на публичното задължение, в т.ч главница и лихви /ако такива се дължат/ за периода на отсрочването или разсрочването.

В искането трябва изрично да посочите за кои задължения искате разсрочване или отсрочване, на кое основание от ДОПК искате да бъде разгледано, съответно: .

По чл.183 от ДОПК, за разсрочване или отсрочване на всички публични задължения, установявани от орган, различен от НАП – такси, глоби, акцизи и други. За периода на отсрочването или разсрочването, с изключение на задълженията за задължителни осигурителни вноски, дължите лихва в размер на основния лихвен процент. За периода на разсрочване на задължителни осигурителни вноски дължите законната лихва – основния лихвен процент плюс 10 пункта;
По чл.187а от ДОПК, за разсрочване или отсрочване на публичните задължения, установявани от НАП - данъци и осигуровки. За периода на отсрочването или разсрочването дължите законна лихва.
При издадено разрешение за отсрочване или разсрочване се задължавате да извършвате всички плащания във връзка с дейността си само чрез превод или внасяне по платежна сметка. При неизпълнение на това изискване, дължимите суми, за които е дадено разрешение за отсрочване или разсрочване, стават незабавно изискуеми.

Не се разрешава отсрочване на задължения за задължителни осигурителни вноски, с изключение на задълженията по влазъл в сила ревизионен акт. 

В зависимост от срока, за който искате отсрочването или разсрочването, от размера на публичното задължение и от размера на дължимата през периода лихва, както и в зависимост от органа, който е установил вземането (НАП или друг орган на държавна власт), органите, които са компетентни да се произнесат по искането за отрочване или разсрочване на публичното вземане, са различни.

Компетентният орган издава разрешение или отказ.

Когато е издадено разрешение за отсрочване или разсрочване, но то не се спазва, дължимите суми стават незабавно изискуеми:

  • при неизпълнение на падежа, съответно на две вноски (чл. 183, ал. 4 от ДОПК)
  • ако за периода на отсрочване или разсрочване, длъжникът не погасява текущите си задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски или не изпълни на падежа съответната вноска, съгласно погасителния план. 

Когато искането не е комплектувано с необходимите доказателства и/или не отговоря на условията за издаване на разрешение за отсрочване или разсрочване се издава отказ чл. 187а, чл. 3 от ДОПК).

Разрешението за отсрочване или разсрочване или мотивираният отказ се съобщава в 7-дневен срок от издаването му на лицето, чието име е представено искане за отсрочване или разсрочване на публично задължение.

Ако получите отказ за отсрочване или разсрочване и искането ви се отнася за всички публични задължения (по чл. 183 от ДОПК) можете да го обжалвате в 14-дневен срок от връчването му пред административния съд по местонахождението на органа, издал отказа или пред Върховния административен съд, когато отказът е издаден от министър или ръководител на администрация, непосредствено подчинена на Министерски съвет. Жалбата се подава до съда, компетентен да я разгледа, чрез административния орган, издал отказа за отсрочване или разсрочване на публичи задължения.

Отказът за отсрочване или разсрочване на публичните задължения, установявани от НАП (по чл. 187а т ДОПК) не подлежи на обжалване (чл. 187в, ал. 3 от ДОПК).

Вижте също Разрешение за неотложно плащане.

Данъчно–осигурителен процесуален кодекс /ДОПК/,Данъци (стара таксономия)

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!