Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3CK7
Z7_PPGAHG8009V440QP98PEM80C57

СЪДЪРЖАНИЕ

Национална агенция за приходите е отговорна за събирането на  публични задължения, които не са погасени в срока за доброволно изпълнение (чл. 162 от ДОПК). В това число:

 • декларирани пред НАП, установени с ревизионни актове или наказателно постановление на орган на НАП:
 • данъци на физически лица или юридически лица (данък върху доходите, данък печалба, данък върху добавената стойност и др.),;
 • задължителни осигурителни вноски, глоби и имуществени санкции и др.

Вижте: Задължения, събирани от НАП, за да разберете кои други, неплатени в срок, задължения събира НАП,

Информация за актуалния размер на задължението, ведно с начислените лихви /ако се дължат/ и етапа на производството за събирането му в НАП, може да получите като направите справка:

 На електронния портал е достъпна и услуга за плащания на задължения към бюджета по електронен път – с банкова карта.

 

Как НАП информира за непогасени публични задължения

С цел да повиши информираността на клиентите си относно непогасените им в срок за доброволно изпълнение публични задължения, да стимулира доброволното изпълнение и да минимизира необходимостта от прилагане на принудителни действия за събиране на тези задължения, НАП прилага активен партньорски подход като използва следните начини за уведомяване на длъжниците или задължените лица:

 1. В случай, че сте посочили електронен адрес за кореспонденция, НАП ще Ви изпрати електронно съобщение преди да предприеме действия за принудително събиране, за да Ви информира за размера и вида на неплатените публични задължения, които дължите, за последиците и възможните начини за събиране на вземането, 

Вижте: Принудително изпълнение и Способи за принудително изпълнение.

        2. В случай, че не сте декларирали електронен адрес за кореспонденция с НАП, но сте посочили телефон за контакт, е възможно служител на Информационния център на НАП да Ви напомни за неплатените Ви публични задължения.

        3. За неплатени задължения, които дължите, може също:

 •    да получите уведомително писмо;
 •    служители на НАП да Ви посетят на постоянния/настоящия Ви адрес и/или на адреса на управление по седалище на дружеството;
 •    да бъдете уведомени чрез работодателя си.

Важно! Ако НАП разполага с Вашия електронен адрес и телефон за контакт, то Вие ще бъдете информирани за:

 •     възникналите публични задължения, които трябва да платите;
 •     предстоящо или вече образувано изпълнително дело в НАП;
 •     компетентния публичен изпълнител;
 •     правилната банкова сметка, по която трябва да платите.

В случай, че задълженията, които трябва да платите, надхвърлят 5000 лв. и не представите своевременно съответното обезпечение, органът, установил вземането, както и съответните служители на НАП, може да уведомят органите, които по силата на нормативни актове са Ви издали лицензии или разрешения за извършвана от Вас стопанска дейност (за която се изисква да нямате публични задължения).

ВАЖНО: При наличие на законови основания, компетентния административен орган ще предприеме действия за отнемане на лиценза или на разрешщението;

 • да Ви включат в съобщение за длъжниците, които не са платили в срок за доброволно плащане задълженията си, поставено на видно място в офисите на НАП;
 • да Ви включат в списък с длъжници, които не са платили в срока за доброволно плащане публичните си задължения, който се разгласява чрез бюлетин или средствата за масово осведомяване.

 

Публичен бюлетин на НАП

Националната агенция за приходите, съгласно чл. 182, ал. 3 от Данъчно–осигурителния процесуален кодекс, има право да оповести публично списъци на длъжници с неуредени публични задължения, включително техния размер, когато общото задължение надвишава 5000 лв. В Публичния бюлетин на НАП са обявени наименованието на съответното юридическо лице/дружество, единен идентификационен код по Булстат и адреса на лицето, което не са платило в срока за доброволно плащане задълженията си, включително конкретния  размер на задълженията и размера на начислените лихви /в случай, че се дължат/.  Бюлетинът на НАП съдържа обобщена информация от съобщенията на Териториалните дирекции на НАП, които обявяват на видно място в съответната дирекция лицата с публични задължения над 5000 лв.

Важно е да се знае, че Публичният бюлетин на НАП е динамичен. Той  се актуализира всеки месец, защото е предвидена възможност лицата, които предприемат действия за плащане на задълженията си,  да бъдат извадени от него.  

Вижте Разсрочване и отсрочване на задълженията и Образуване на изпълнително дело.

Освен чрез Публичния бюлетин, справка за длъжниците и размера на техните задължения може да се направи и чрез електронната услуга на НАП.


Видове списъци в Публичния бюлетин на НАП

В зависимост от това, дали длъжниците разполагат с имущество, което да бъде обезпечено с цел погасяване на техните задължения, бюлетинът съдържа два списъка с лица, които не са платили в срока за доброволно плащане публичните си задължения.

            Първи списък на длъжниците е на лица, които:

 • не са платили в срок а за доброволно плащане данъчните и осигурителните си задължения;
 • задълженията им са в големи размери — над 5000 лева;
 • не са се явили след поканата (съобщението) на НАП;
 • нямат имущество, върху което могат да бъдат наложени обезпечителни мерки или не е представено обезпечение;
 • нямат вземания към банки и трети лица.

 Втори списък на длъжниците е на лица,  които:

 • не са платили в срока за доброволно плащане данъчните и осигурителните си задължения;
 • задълженията им са в големи размери — над 5000 лв.;
 • нямат вземания от банки и трети лица;
 • нямат издадено разрешение за отсрочване или разсрочване на задълженията;
 • нямат издадено разрешение за извършване на неотложни плащания;
 • разполагат с имущество, върху което приходната администрация е наложила обезпечителни мерки.

И в този списък можете да намерите размерите на неплатените в срока за доброволно плащане задължения, включително начислените лихви 8ако се дължат/.

Административни услуги,Данък върху доходите на физическите лица,Осигурявам се сам,Държавно обществено осигуряване (ДОО),Здравно осигурени лица,Корпоративен данък

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!