Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3CK0
Z7_PPGAHG8009V440QP98PEM80C55

СЪДЪРЖАНИЕ

Националната агенция за приходите събира задължения, наложени или установени от органите на МВР, които не са платени в срока за доброволно плащане, посочен в съответния административен акт – фиш, електронен фиш или в наказателно постановление.

 

Къде да платя след изтичане на срока?

В случай, че не платите наложената санкция в срока за доброволно плащане, информационната система на МВР автоматично изпраща данни за вашето задължение към информационната система на НАП. Тогава сумата подлежи на принудително събиране от публичен изпълнител при НАП. След изтичане на срока за доброволно плащане, средствата за погасяване на задължението чрез плащане следва да бъдат превеждани по банковата сметка за принудително събиране на публични вземания, която е една за страната /Вижте Плащане след срока/.

Преди да предприемете действия за погасяване на закъснялото си задължение, потърсете информация дали вашето задължение е изпратено за събиране в НАП. Информация можете да получите:

 

Как НАП събира неплатени в срок публични задължения от глоби и санкции?

Способите за събиране на незаплатените в срока за доброволно изпълнение задължения както към външни за НАП взискатели /МВР, общини, съдилища и др./, така и от данъци и осигурителни вноски, са регламентирани в  Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. 

Вижте Способи за принудително изпълнение.

Националната агенция за приходите разполага и с други механизми за събиране на неплатени в срока за доброволно плащане и преди да бъде образувано изпълнително дело и да бъдат наложени обезпечителни мерки. 

Вижте как НАП събира неплатени в срок публични задължения в Просрочени задължения

 

Какво да правя, ако вече съм платил задължението си, но плащането не е отразено?

Ако задължението, макар и след изтичане на срока за доброволно плащане, е платено по сметка, посочена в наказателно постановление или фиш/електронен фиш и установите, че то фигурира като неплатено в НАП, е необходимо да проверите в портала на МВР, в рубриката – Електронна услуга за проверка на задължения към КАТ. дали плащането е отразено. 

Ако в резултат на извършената проверка в портала на МВР установите:

  • наличие на конкретното задължение, както в МВР, така и в НАП – следва да се обърнете към компетентната териториална структура на МВР (ОД на МВР/СДВР отдел/сектор „Пътна полиция“/КАТ по постоянен адрес) за отразяване на плащането в информационните системи на МВР и изпращане по служебен път на информацията в НАП;
  • липса на задължението в МВР, но наличие на задължението в НАП – следва да се обърнете към Информационния център на НАП – 0700 18 700 или към обслужващия ви офис на НАП и да предоставите следните данни: информация за вида, номера и дата на документа, с който е определено платеното задължение, съответно наказателно постановление, фиш или електронен фиш, като уточните, че задължението вече не се визуализира в електронната услуга, предоставяна от МВР.

След проверка плащането ще бъде отразено и в базата данни на НАП.

Плащане

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!