Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3C46
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SK4

СЪДЪРЖАНИЕ

Националната агенция за приходите събира следните публични задължения, които не са погасени в срока за доброволно плащане/изпълнение (чл. 162 от ДОПК):

  • декларирани пред НАП, установени с ревизионен акт или наказателно постановление като например: данъци на физически лица или юридически лица (данък върху доходите, данък печалба, данък върху добавената стойност и др.), задължителни осигурителни вноски, глоби и имуществени санкции и др.;
  • установени от други административни органи на държавна, общинска или съдебна власт в Република България (от т.нар. „външни“ за НАП публични взискатели), каквито са общините, министерствата, агенциите, комисиите и инспекциите, съдилищата и прокуратурите и много други, които са предадени за събиране от НАП. Например: общински данъци и такси;  държавни и съдебни такси; мита, акцизи, глоби и имуществени санкции и др.;
  • установени от органи на държави – членки на Европейския съюз /ЕС/, от Европейската комисия със съответните решения, от Съвета на ЕС, от Съда на Европейските общности и от Европейската централна банка, които са предявени за принудително събиране от публичен изпълнител при НАП.

Вижте повече в Глоби, наложени от „Пътна полиция“  и Вземания на други държавни, общински и съдебни органи.

Вижте: Информация за публичните взискатели

Плащане,Принудително изпълнение

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!