Z6_PPGAHG8009QA80QL4I3N4I3800
>
Z7_PPGAHG8009QA80QL4I3N4I3801

Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г. за доходите на физическите лица с приложения към нея

Дата на публикуване: Dec 30, 2022