Z6_PPGAHG8009QA80QL4I3N4I3800
>
Z7_PPGAHG8009QA80QL4I3N4I3801

Декларация образец №6 „Данни за дължимите вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ” за 2024 г.

Дата на публикуване: Nov 27, 2020