Z6_PPGAHG8009QA80QL4I3N4I3800
>
Z7_PPGAHG8009QA80QL4I3N4I3801
Дата на публикуване:

Декларация по чл. 22 г, ал. 7 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания за 2022 г.

Nov 22, 2022