Z6_PPGAHG8009QA80QL4I3N4I3800
>
Z7_PPGAHG8009QA80QL4I3N4I3801

Указание за прилагане на Наредба № 18 на Българската народна банка за контрол върху качеството на банкнотите

Дата на публикуване: Feb 8, 2023