Z6_PPGAHG8009QA80QL4I3N4I3800
>
Z7_PPGAHG8009QA80QL4I3N4I3801

Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. (образец 2001) за доходите на физическите лица с приложения към нея

Дата на публикуване: Nov 4, 2020