Z6_PPGAHG8009QA80QL4I3N4I3800
>
Z7_PPGAHG8009QA80QL4I3N4I3801

Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2022 г. (Таблици № 1 и 2 и указания за попълването им)

Дата на публикуване: Dec 30, 2022