Z6_PPGAHG8009QA80QL4I3N4I3800
>
Z7_PPGAHG8009QA80QL4I3N4I3801

Служебна бележка по чл. 45, ал. 5 от ЗДДФЛ от 2022 г.

Дата на публикуване: Dec 23, 2022