Z6_PPGAHG8009QA80QL4I3N4I3800
>
Z7_PPGAHG8009QA80QL4I3N4I3801

Служебна бележка за необлагаеми доходи от трудови правоотношения, изплатени през 2023 г.

Дата на публикуване: Jan 5, 2024