Z6_PPGAHG8009QA80QL4I3N4I3800
>
Z7_PPGAHG8009QA80QL4I3N4I3801

Справка за изплатени доходи на физически лица по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за 2023

Дата на публикуване: Dec 29, 2022