Z6_PPGAHG8009QA80QL4I3N4I3800
>
Z7_PPGAHG8009QA80QL4I3N4I3801

Спецификации на XML схема на стандартизирания одитен файл (SAF) за съкратено обслужване на едно гише (MOSS)

Дата на публикуване: Feb 24, 2021
344 KB

Спецификации на XML схема на стандартизирания одитен файл (SAF) за съкратено обслужване на едно гише (MOSS)