Z6_PPGAHG8009QA80QL4I3N4I3800
>
Z7_PPGAHG8009QA80QL4I3N4I3801

СЪДЪРЖАНИЕ

Право на приспадане на данъчен кредит за налични активи и получени услуги

 1. Право на приспадане на данъчен кредит за налични активи и получени услуги преди датата на регистрация (чл. 74 от ЗДДС) 

Регистрирано лице по чл. 96, 97, 98, чл. 100, ал. 1 и 3, чл. 102, 132 или 132а от ЗДДС има право на приспадане на данъчен кредит за закупените или придобитите по друг начин или внесените активи по смисъла на Закона за счетоводството преди датата на регистрацията му по този закон, които са налични към датата на регистрацията.
Това право възниква само за наличните активи към датата на регистрация, за които са налице едновременно следните условия:  

 • налице са изискванията на чл. 69 и 71 от ЗДДС;  
 • доставчикът е регистрирано по закона лице към датата на издаване на данъчния документ и доставката е била облагаема към тази дата;
 • активите са придобити от лицето до 5 години, а за недвижими вещи - до 20 години, преди датата на регистрация по този закон.  
 • За налични стоки на регистрираното лице по чл. 96, 97, 98, чл. 100, ал. 1 и 3, чл. 102, 132 или 132а от ЗДДС, които са или биха били дълготрайни активи, и отговарят на горепосочените условия, когато се използват едновременно както за извършване на независима икономическа дейност, така и за негови лични нужди или за нуждите на собственика, на неговите работници и служители, или по-общо за цели, различни от неговата независима икономическа дейност, право на данъчен кредит за тях възниква при условията на чл. 71а и 71б от същия закон.

Регистрираното лице има право на приспадане на данъчен кредит и за получените услуги преди датата на регистрацията му по този закон, когато са налице едновременно следните условия:  

 • услугите са пряко свързани с регистрацията на лицето по реда на Търговския закон;  
 • услугите са получени не по-рано от един месец преди регистрацията на лицето по Търговския закон; 
 • лицето е подало заявление за регистрация по този закон в 30-дневен срок от вписването му в регистъра по чл. 82 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс; 
 • за получените услуги лицето притежава фактура по чл. 71, т. 1 от ЗДДС; 
 • доставчикът на услугата е регистрирано по закона лице към датата на издаване на данъчния документ и доставката е била облагаема към тази дата; 

Възникване и упражняване правото на приспадане на данъчен кредит за налични активи и получени услуги преди регистрацията: 

 • правото на приспадане на данъчен кредит възниква на датата на регистрация по този закон;
 • правото се упражнява се през данъчния период, през който е възникнало, или в един от следващите дванадесет данъчни периода, като съответните документи по чл. 71 от ЗДДС се отразяват в дневника за покупките със съответстващите на наличните активи или получените услуги данъчна основа и данък.

 

     2. Право на приспадане на данъчен кредит при повторна регистрация (чл. 76 от ЗДДС)


Регистрираното лице има право да приспадне начисления данък при дерегистрацията му по този закон за обложените активи по чл. 111, ал. 1, т. 1 от ЗДДС (при дерегистрацията му), които са налични към датата на последващата му регистрация.  Това право възниква, когато са налице едновременно следните условия:

 • наличните активи по смисъла на Закона за счетоводството към датата на последващата регистрация по този закон са били обложени при дерегистрацията по реда на чл. 111, ал. 1, т. 1 от ЗДДС;
 • начисленият данък при дерегистрацията е внесен ефективно или е прихванат от органа по приходите с изключение на случаите, когато последващата регистрация на лицето е в срока за внасяне на данъка за последния данъчен период;
 • с наличните активи по т. 1 лицето е извършвало, извършва или ще извършва облагаеми доставки по смисъла на чл. 69 от ЗДДС;
 • активите по т. 1 са придобити от лицето до 5 години, а за недвижими вещи - до 20 години, преди датата на повторната регистрация по ЗДДС. 

В случаите при дерегистрация и последваща регистрация на лицето в рамките на един данъчен период (чл. 111, ал. 2, т. 5 от ЗДДС) регистрираното лице има право на приспадане на данъчен кредит за стоките и услугите, които се били налични, както към датата на дерегистрацията, така и към датата на последващата регистрация. 
Това право възниква само за наличните стоки към датата на регистрация, за които са налице едновременно следните условия: 

 • налице са изискванията на чл. 69 и 71 от ЗДДС; 
 • доставчикът е регистрирано по закона лице към датата на издаване на данъчния документ и доставката е била облагаема към тази дата;
 • активите са придобити от лицето до 5 години, а за недвижими вещи - до 20 години, преди датата на регистрация по ЗДДС.

Възникване и упражняване на правото на приспадане на начислен данък при дерегистрация и последваща регистрация на лицето: 

 • правото на приспадане на данъчен кредит възниква на датата на повторната регистрация по този закон;
 • правото на приспадане се упражнява през данъчния период, през който е възникнало, или в един от следващите дванадесет данъчни периода, като   документът, с който е начислен данък при дерегистрацията се отразява в дневника за покупките със съответстващите на наличните активи данъчна основа и данък.
   

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!