Z6_PPGAHG8009QA80QL4I3N4I3800
>
Z7_PPGAHG8009QA80QL4I3N4I3801

Годишна данъчна декларация по чл. 252 от ЗКПО за дължимия данък върху приходите на бюджетните предприятия

Дата на публикуване: Mar 1, 2021