Z6_PPGAHG8009QA80QL4I3N4I3800
>
Z7_PPGAHG8009QA80QL4I3N4I3801

Годишна данъчна декларация по чл. 202а, ал. 4 от ЗКПО за преизчисляване на данък, удържан при източника

Дата на публикуване: Nov 30, 2020