Z6_PPGAHG800PDU90QLVJ00ID2D43
Z7_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VISC3

СЪДЪРЖАНИЕ

Всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги в и от търговските обекти чрез издаване на фискална касова бележка (фискален бонот ФУ (фискално устройство) или касова бележка (системен бон), издавана от ИАСУТД (Интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност) , освен когато плащането се извършва:

 • чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод;
 • чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи,
 • чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги. Когато плащането се извършва чрез пощенски паричен превод, на клиента се предоставя хартиен или в електронен вид документ, съдържащ най-малко информацията по чл. 26, ал. 1, т. 1, 4, 7 и 8.

 

Фискалният/системният бон се издава при извършване на плащането.  Изключение от това задължение има при продажби на стоки или услуги чрез фискално устройство за вграждане в автомати на самообслужване (ФУВАС), като в този случай фискалният бон, регистриращ продажбата, се визуализира само на дисплей, без да се издава на хартиен носител . Фискалният бон от фискално устройство или системният бон от ИАСУТД се издават в един екземпляр за клиента. Копие на всеки отпечатан/генериран в електронен вид документ за продажба се съхранява на   КЛЕН (Контролна лента на електронен носител).

 

Дубликат на фискален/системен бон

ФУ допускат издаването на един дубликат за всеки фискален бон, означен с надпис „ДУБЛИКАТ“, отпечатан на отделен ред с букви с двойна широчина; издаденият дублиращ бон е „СЛУЖЕБЕН БОН“. Дубликатът се издава само непосредствено след последния издаден фискален бон, който дублира.

Вижте: дубликат на фискален/системен бон в галерията с изображения под текста

 

ИАСУТД издават един дубликат за всеки системен бон, на който ясно е отпечатано „ДУБЛИКАТ“ на отделен ред с букви с двойна широчина. Дубликатът се издава непосредствено след последния издаден системен бон, който дублира. Допуска се дубликатът да бъде издаден на по-късен етап, като в този случай задължително в него се съдържа информация за номера и датата на системния бон, за който се издава.

Данните от всеки фискален/системен бон за продажба или сторно операция се предават автоматично от ФУ/ИАСУТД по дистанционната връзка към НАП.

Фискален/системен бон може да бъде и фактура/кредитно/дебитно известие, ако отговаря на изискванията на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Фискалният/системният бон трябва да е четим, да съответства на образеца съгласно приложение №1 на Наредба №Н-18/2006 г. и да съдържа задължителните реквизити, посочени в чл. 26 от Наредба №Н-18/2006 г.

Измежду задължителните реквизити на фискалния/системния бон е и двумерният (QR) код, който е с визуална идентичност и с технически характеристики съгласно приложение №18а от Наредба №Н-18/2006 г.

Ако в търговски обект се използва ФУ, което е свързано към Софтуер за управление на продажбите в търговските обекти (СУПТО), то в издадения фискален бон се съдържа информация и за Уникален номер на продажбата (УНП) съгласно приложение №29 към Наредба №Н-18/2006 г.

При продажба, за която е издадена фактура или дебитно известие, в която/което са посочени количеството и видът на стоките или услугите, във фискалния бон се допуска да се отпечата сумарният оборот по съответните данъчни групи и код на данъчната група, като задължително се посочи номерът и датата на фактурата или дебитното известие, по която/което се извършва плащането.  Предходното изречение не се прилага в случаите на   чл. 27,  ал. 3, т. 3 от Наредба №Н-18/2006 г.

При продажба по цена с отстъпка или надбавка регистрацията във ФУ/ИАСУТД се извършва по обявената цена, след което се извършва операция „процентна или стойностна отстъпка или надбавка“.

 

Когато по искане на клиента търговецът издава обща фактура за извършени покупки, документирани с отделни фискални касови бележки от ФУ или касови бележки от ИАСУТД, към екземпляра на фактурата за клиента се прикрепват всички издадени бележки за получените плащания по фактурата.

 • При извършване на разносна търговия фискалният бон се издава от задълженото лице и се предава на разносвача, който е длъжен да я предостави на купувача при плащането, освен когато плащането по продажбата се регистрира и отчита чрез мобилно фискално устройство на мястото на предаване на стоката или услугата.
 • При продажба/зареждане на течни горива фискалният бон освен задължителните съдържа и следните допълнителни реквизити, по вид гориво:
 1. размер на данъка върху добавената стойност за продаденото/зареденото гориво;
 2. размер на акциза за продаденото/зареденото гориво;
 3. продажна цена на горивото без акцизи без данък върху добавената стойност(нето стойност).
 • При регистриране и отчитане на автомобилни превози по чл. 39 от Закона за автомобилните превози (ЗАП), издадените от ФУ или ИАСУТД билети съдържат, освен задължителните по чл. 26 от Наредба №Н-18/2006 г. и реквизитите по чл. 39, ал. 2 от ЗАП.
 • При извършване на сделки с чуждестранна валута в наличност небанковите финансови институции и обменните бюра са длъжни да регистрират всяка сделка по групи според вида й:
 1. Група „А“ – за обмяна – продажба на чуждестранна валута, при която стойността на сделката е равна на получените от обменното бюро левове;
 2. Група „Б“ – за обмяна на левове за чуждестранна валута – покупка, при която стойността на сделката е равна на получените от купувача левове.

Важно За всяка сключена сделка в обект за обмяна на валута обменните бюра издават бордеро по образец съгласно Приложение № 7 от Наредба № 4 от 8 август 2003 г. за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра в два екземпляра, по едно за всяка от страните, и фискална касова бележка или вместо тях – разширена фискална касова бележка, съдържаща всички реквизити на бордерото. Печатът на обменното бюро върху бордерото и подписът на валутния касиер не трябва да закриват стойността на сделката.

 

Документи за продажба, издавани от е-магазин

Лицата, които извършват продажби на стоки и/или услуги чрез електронен магазин, могат да регистрират и отчитат продажбите чрез издаване на фискален или системен бон, генериран в електронен вид, без да го отпечатват на хартиен носител, който са длъжни да предоставят на електронен адрес на клиента и да съхранят данни за изпращането му. Фискален или системен бон в електронен вид може да се издава само за регистриране и отчитане на продажби чрез електронен магазин. 

Фискалният/системният бон в електронен вид трябва да съответства на образеца, съгласно Приложение №1 на Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г.,  и да съдържа всички задължителни реквизити, посочени в чл. 26, като се допуска да не съдържа графично фискално лого.

Лице, което извършва продажби на стоки/услуги чрез електронен магазин, може да регистрира и отчита тези продажби, вместо с фискален или системен бон, чрез документ за регистриране на продажбата, който не е издаден от ФУ или ИАСУТД (документ по чл.52о от Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г., когато е извършено неприсъствено плащане с кредитна или дебитна карта и при условие, че:

 1. Софтуерът/софтуерите за управление на продажбите отговаря/т на изискванията по чл. 52с и
 2. За продажбите, извършвани чрез електронния магазин лицето приема неприсъствени плащания, извършвани с кредитна или дебитна карта.

 

Документ за регистриране на продажбата, който не е издаден от ФУ или ИАСУТД (по чл. 52о от Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г..), следва да съдържа идентификационни данни на лицето, извършващо продажбата, номера на клиентската поръчка, наименование, количество и стойност по видове залупени стоки/услуги, единична цена, обща сума за плащане и начин на плащане, референтен номер на финансовата транзакция. Търговецът е задължен да предостави на клиента по електронен път така издаденият документ (чл. 52о, ал. 5).

 

Лице, което извършва продажби на стоки/услуги, за които приема плащане чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги, считано от 01.06.2021 г., следва да предоставя на клиента хартиен или в електронен вид документ, съдържащ най-малко следната информация: наименованието, идентификационния си номер и адреса си за кореспонденция;  наименованието, количеството и стойността по видове закупени стоки/услуги, общата сума на продажбата и начина на плащане. 
 

За продажби, извършвани от заложни къщи, по реда на чл. 29, ал. 1, т. 2 от Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г..ФУ се програмира така, че продажбите на доверителите да се регистрират в един департамент с обобщено наименование „ЗАЛОЖЕНА ВЕЩ“.

 

Продажби чрез издаване на касова бележка от кочан на стоки/услуги се допускат от Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г.., за да се документират в следните случаи:

 1. спиране на захранващото напрежение;
 2. извършване на експертиза на ФУ от Българския институт по метрология (БИМ);
 3. по време на ремонт на ФУ за вписаното в паспорта време;
 4. при блокирало ФУ/ИАСУТД поради нарушена дистанционна връзка с НАП, за не повече от 48 часа от блокирането;
 5. при блокирала Електронна система с фискална памет (ЕСФП) поради прекъсване на връзката между нивомерната система и централното регистриращо устройство, с изключение на продажбите на течни горива в данъчна група „В“;
 6. при нефункциониране на ФУ поради временна неработоспособност на софтуера за управление на продажбите в търговския обект, до отстраняване на повредата; времето, през което софтуерът е неизправен, се удостоверява от лицето по чл. 3 и лицето, поддържащо софтуера;
 7. бедствие по смисъла на Закона за защита при бедствия.
 8. при регистрирана от съответните органи кражба на ФУ в обекта, където е извършена кражбата, за срок не по-дълъг от 7 дни.

Касовата бележка от кочан се издава в два екземпляра и съдържа посочените в чл. 26, ал. 1, т.1-9 данни и подпис на касиера. Касови бележки с повтарящи се или липсващи номера не се допускат.

Този ред за документиране не се прилага при работа с ФУВАС.

 

Регистриране на продажби/зареждания на течни горива чрез ЕСФП
 

(вид плащане резерв 1 и резерв 2)

 • Регистриране на продажби на течни горива чрез ЕСФП при условия на отложено плащане се приключва с вид плащане „резерв 1“ – „отложено плащане“.
 • Регистриране на зареждане чрез ЕСФП от лице извършващо зареждания с течни горива за собствени нужди се приключва с вид плащане „резерв 2“ – „вътрешно потребление“.

Частични плащания и отложено плащане

За продажби, при които се приемат частични плащания, се допуска ФУ/ИАСУТД да се програмира така, че продажбите да се регистрират в департамент с обобщено наименование "Частични плащания", в който се регистрират всички получени суми по частични плащания. Информацията за продажбите на конкретните стоки/услуги, за които се извършва частично плащане, следва да е отразена като свободен текст, оградена със знак "#" в началото и в края на допълнителните редове. /чл. 26а на Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г../


При окончателното плащане се регистрират всички стоки и услуги, след което се извършва стойностна отстъпка, равна на размера на частично заплатената сума. При работа с ИАСУТД, както и когато фискалното устройство работи под управление на софтуер, в свободен текст, ограден със знак "#", се пояснява, че в този случай отстъпката в стойността на стоките се дължи на частично плащане.
Когато фискалният бон се издава преди получаване на плащането, се допуска продажбите да се регистрират в отделен департамент с наименование "Разносна търговия" .
Когато фискалният бон се издава преди получаване на плащането, се допуска продажбите да се регистрират в отделен департамент с наименование „Електронна търговия“.

При издаване на разширен фискален бон,  съгласно приложение № 1 при условия на отложено плащане, се допуска същият да се приключва с вид плащане "резерв 2" - "отложено плащане", програмиран и използван само за тази цел. В този случай чл. 26, ал. 7 не се прилага /чл. 26б на Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г./. 
При получаване на плащане, включително частично, за което се изисква издаване на фискален бон по издадения съгласно ал.1 разширен фискален бон, във фискалния бон като задължителен реквизит по чл.26, ал.1, т.7 се посочват десет разрядният номер и датата на фактурата - разширен фискален бон.

 

Регистриране на продажби чрез ИАСУТД 

(вид плащане резерв 2)

При работа с ИАСУТД се допуска продажби на предоставени стоки/услуги, при които клиентът само поема задължение за плащане, да се приключват с издаване на системен бон с вид плащане „резерв 2 – отложено плащане“. При извършване на плащане по тези продажби се издава системен бон, като се допуска обобщаване на предоставените стоки или услуги по групи.

 

Регистриране на продажби в аптека чрез ФУ 

(вид плащане резерв 1)

Продажбите на лекарства в аптека, които Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) заплаща по реда на Наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 и 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал.2, т.3 от Закона за здравето се приключват с вид плащане „резерв1“ – „НЗОК“. При частично плащане от НЗОК продажбата се приключва чрез смесено плащане.

Регистриране на продажби от лица, упражняващи свободна професия

Изключение: Изключенията от задължението за регистриране на продажбите в търговски обект чрез ФУ/ИАСУТД са лицата, които упражняват свободна професия (чл. 4 и чл. 5 от Наредба №Н-18/13.12.2006 г. ). Вижте Свободни професии

Лицата, които упражняват свободна професия са длъжни да издават документ за придобитите от тях доходи, съдържащ реквизитите на първичен счетоводен документ. ( чл. 9, ал. 2 от ЗДДФЛ)
Съгласно чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството първичният счетоводен документ, адресиран до външен получател, съдържа най-малко следната информация:

 1. наименование и номер на документа, съдържащ само арабски цифри;
 2. дата на издаване;
 3. наименование или име, адрес и единен идентификационен код от Търговския регистър или единен идентификационен код по БУЛСТАТ или единен граждански номер или личен номер на чужденец на издателя и получателя;
 4. предмет, натурално и стойностно изражение на стопанската операция.

 

Лица освободени от задължението да ползват фискални устройства


Не е задължено да регистрира извършваните от него продажби в търговски обект чрез ФУ/ИАСУТД лице, което извършва следните дейности:

 1. продажби във или от търговски обекти, специализирани само за вестници и списания; 
 2. продажби на собствена и непреработена селскостопанска продукция от физически лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, с изключение на продажбите на лицензираните стокови борси, тържища или пазари;
 3. продажби на билети, карти, абонаментни карти за превоз на пътници, когато издаването им е задължително съгласно нормативен акт, талони за паркиране в зоните за платено паркиране и на билети, фишове, талони и други удостоверителни знаци за участие в хазартни игри, които съдържат трайно вписана при отпечатването номинална стойност и защитни елемента и които са ценни книжа. Изискването за трайно вписана при отпечатването номинална стойност не се отнася за бланкови билети за превоз на пътници, които се издават на химизирана хартия най-малко в два екземпляра - един за клиента и втори за търговеца; 
 4. продажби на самолетни билети; 
 5. продажбата на вещи и извършването на услуги, свързани с осъществяването на религиозна, социална, образователна и здравна дейност от Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията; 
 6. дейност на наемодатели - физически лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, включително отдаващите под наем складови помещения;
 7. упражняване на занаят по смисъла на Закона за занаятите, с изключение на автомонтьорство и автосервизни услуги и при условие че лицата са занаятчии - пенсионери по инвалидност или за изслужено време и старост, които извършват услугите с личен труд и не са търговци по смисъла на Търговския закон; 
 8. дейност на лица, упражняващи свободна професия;
 9. продажби във или от търговски обекти, намиращи се в населени места с брой на лицата с постоянен адрес под 300 души и разположени във високопланински и труднодостъпни места, с изключение на курортите; 
 10. продажби, извършвани от чуждестранни юридически и физически лица, които не са регистрирани по ЗДДС, по време на провеждане на международни мероприятия с краткотраен характер (изложения, панаири и други подобни), с изключение на мероприятия с развлекателен характер; 
 11. продажби във/от търговски обекти, намиращи се на места с постоянна неосигуреност на дистанционна връзка от страна на мобилен оператор поради липса на покритие. 

Не са задължени да издават фискални касови бележки от ФУ или касови бележки от ИАСУТД: 

 1. държавата, държавните и местните органи за всички извършвани от тях дейности в качеството им на орган на държавна или местна власт;
 2. банките, когато извършват банкови или валутни сделки; 
 3. доставчиците на платежни услуги, финансовите къщи, когато извършват сделки с чуждестранна валута по безкасов начин и пенсионноосигурителните дружества
   

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!