Z6_PPGAHG800PDU90QLVJ00IDI8L3
Z7_PPGAHG800PDU90QLVJ00IDI8D7

СЪДЪРЖАНИЕ

Лицата, които извършват продажби и/или зареждания за собствени нужди на течни горива, използват ЕСФП за регистриране и отчитане на тази своя дейност.

Видове ЕСФП и средства за измерване

Към електронните системи с фискална памет функционират различни видове и типове средства за измерване на разход/обем, които са одобрени по смисъла на Закона за измерванията или са с оценено съответствие по смисъла на Закона за техническите изисквания към продуктите.

Подробна информация за всички средства за измерване на разход/обем от одобрен тип, можете да намерите в „Регистър на одобрените за използване типове средства за измерване“, поддържан от БИМ. 

Лицата, използващи ЕСФП, са длъжни да предават към НАП по установената дистанционна връзка и данни, които дават възможност за определяне на наличните количества горива в резервоарите за съхранение в обектите за търговия/зареждане на течни горива/.  За тази цел, като средство за измерване от одобрен тип се използва нивомерна измервателна система за обем на течни горива с информационен изход за свързване към централно регистриращо устройство на ЕСФП и подлежи на метрологичен контрол.

Когато ЕСФП се използва и от лица, извършващи зареждания на гориво за собствени нужди (по реда на чл. 118, ал. 8 от ЗДДС), зарежданията трябва да се приключват с въвеждане на вид плащане "резерв 2" - "вътрешно потребление". 

Важно: Не се допуска функционирането на ЕСФП с включени към нея средства за измерване, които не са вписани в свидетелството/допълнението към издадено свидетелство за одобрен тип на конкретния модел система.

Вижте в галерията под текста образец на фискален бон за зареждане на гориво. 

Важно: Не се допуска обединяване на повече от две продажби/зареждания на горива, направени от един клиент в рамките на един фискален бон. 

ЕСФП в режим на самообслужване

Съществуват няколко одобрени типа ЕСФП, работещи в режим на самообслужване (без оператор/касиер). При подаване на регистрационни данни за ЕСФП на самообслужване към сървъра на НАП, системите могат да бъдат регистрирани като такива функциониращи в:

  • Обект за търговия/зареждане с течни горива изцяло на самообслужване;
  • Обект за търговия/зареждане с течни горива от смесен тип – с обслужващ персонал и на самообслужване;

За обектите, в които се използват ЕСФП в режим на работа „изцяло на самообслужване“, е относимо следното:

Всяко лице, което извършва продажба на стоки или услуги, използващо ЕСФП, отпечатва пълен дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет за всеки ден, през който в ЕСФП са регистрирани продажби/сторно операции и/или зареждания на течни горива, с изключение на продажби на течни горива във/от обекти, които са изцяло на самообслужване /чл. 39, ал. 1б, от Наредба №Н-18/13.12.2006 г. /

При продажби на течни горива във и от обекти, които са изцяло на самообслужване, дневният финансов отчет се генерира в 23:59:59 ч. за всеки календарен ден.

При продажби на течни горива в и от обекти, които са изцяло на самообслужване, се допуска да не се отпечатват дневен финансов отчет  и данните от нивомерната измервателна система и броячите на колонките/разходомерите/измервателните системи. /Съгласно чл. 39, ал. 3 от Наредба №Н-18/13.12.2006 г. /

При продажби на стоки и услуги от автомати на самообслужване, включително при продажби на течни горива в и от обекти, които са изцяло на самообслужване, тъговецът не води книга за дневните финансови отчети /Съгласно чл. 39, ал. 5, изречение трето от Наредба №Н-18/13.12.2006 г.

 

Блок-схеми по чл. 16а от Наредба №Н-18/2006 г.

Преди регистрацията на ЕСФП в НАП задължените лица подават заявление за първоначална проверка на ЕСФП в БИМ по образец, утвърден от неговия председател и публикуван на интернет страницата на института, за извършване на проверка на място в обекта. БИМ препраща по електронен път заявлението в НАП. Заявлението трябва да е придружено с блок-схема на ЕСФП, съдържаща всички нейни компоненти (централно регистриращо устройство, средства за измерване на разход, нивомерна измервателна система, концентратор/преобразуващо устройство, както и всички допълнителни модули) и връзките между тях, както и местата на пломбиране. Заявлението и придружаващата го блок-схема могат да бъдат подадени и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и Закона за електронното управление.

 

Вижте: Изисквания за блок-схемите

 

  • Първоначална проверка на ЕСФП - в 30-дневен срок от подаване на заявлението органите на НАП и БИМ извършват проверка на място в обекта за съответствие на ЕСФП с одобрения тип и одобряване на предоставената блок-схема. По преценка и при необходимост контролните органи могат да изискат коригиране на предоставената блок-схема. Поставянето на пломби и ограничаването със стикери на достъпа до входовете за комуникация, които не се използват от ЕСФП, се извършва от БИМ.
  • Проверка в случаите на откриване на нов обект или обект, в който има смяна на собственост - органите на НАП и БИМ извършват проверка в обекта в 7-дневен срок от датата на регистрация на ЕСФП в НАП в случаите на откриване на нов обект или обект, в който има смяна на собственост. За извършената проверка се съставя протокол, екземпляр от който се съхранява в обекта. В тези случаи не се допуска извършване на продажби/зареждания на течни горива, зареждания на пропан-бутан в бутилки за битови нужди чрез електронни везни до извършване на проверката от органите на НАП и БИМ. Предходното не се прилага за случаите на проточвания, свързани със сервизни дейности.
  • Проверка при промяна във вече одобрена блок-схема - всяка промяна в одобрената блок-схема или заменяне на елементи от нея се извършва след подаване на заявление за проверка на ЕСФП в БИМ по образец, утвърден от неговия председател и публикуван на интернет страницата на института, за извършване на проверка на място в обекта. БИМ препраща по електронен път заявлението в НАП. В 30-дневен срок от подаване на заявлението органите на НАП и БИМ извършват съвместна проверка в търговския обект за одобряване на промените в блок-схемата.
  • Последващи периодични проверки на ЕСФП - важно е да се знае, че ЕСФП подлежат на последващи периодични проверки със срок на периодичност 2 години. Заявленията за последващи периодични проверки на ЕСФП се подават в БИМ не по-късно от 14 дни преди изтичане на срока на валидност на предходната проверка.

Одобрената блок-схема при всяка от проверките по чл. 16а се съставя задължително в три еднообразни екземпляра - по един за органите на НАП и на БИМ и един за задълженото лице.

При извършване на ремонтни дейности на обекта, обслужван от ЕСФП, налагащи преместване на системата (в цялост или на отделни компоненти), преди преместването, задълженото лице писмено уведомява за това обстоятелство НАП и БИМ, като посочва начална и крайна дата на преместването на ЕСФП. Когато в хода на работите е необходимо нарушаване/премахване на пломба, до извършване на проверката по чл. 16а, ал. 6, ЕСФП може да работи със сервизни пломби, удостоверяващи извършването на ремонта от лице, регистрирано в БИМ като фирма за техническо обслужване и ремонт на посочения тип ЕСФП, или е лице, извършващо сервизно обслужване и ремонт на средството за измерване. След приключване на ремонтните дейности и връщане на ЕСФП в обекта задълженото лице уведомява НАП за преместване на системата и подава заявление за проверка на ЕСФП в БИМ по реда на чл. 16а, ал. 6.

Използване на сервизни пломби: Когато при промяна или заменяне на елементи от блок-схемата на ЕСФП, както и в случаите авариен режим на работа е необходимо нарушаване/премахване на пломба, до извършване на проверката по чл. 16а, ал. 6 ЕСФП може да работи със сервизни пломби, удостоверяващи извършването на ремонта от лице, което е регистрирано в БИМ като фирма за техническо обслужване и ремонт на посочения тип ЕСФП или е лице, извършващо сервизно обслужване и ремонт на средствата за измерване.
 

Регистър на одобрените модели Електронни системи с фискална памет (ЕСФП) и средства за измерване

Регистър на одобрените модели Електронни системи с фискална памет (ЕСФП) и средства за измерване
13.05.2024

Наредба Н-18/13.12.2006 г.,Закон за ДДС

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!