Z6_PPGAHG800PDU90QLVJ00IDI8U0
Z7_PPGAHG800PDU90QLVJ00IDI816

СЪДЪРЖАНИЕ

В случаите на продажби на стоки или услуги, които се предоставят от автомати на самообслужване с електрическо захранване и които се регистрират и отчитат чрез фискални устройства, вградени в автоматите на самообслужване, с изключение на услуги по обмяна на валута, фискалният бон, регистриращ продажбата, може да се визуализира само на дисплей, без да се издава хартиен документ. 

Търговец, който извършва продажби на стоки или услуги чрез автомат на самообслужване с електрическо захранване, с изключение на услуги по обмяна на валута, е длъжно да регистрира и отчита всяка продажба чрез фискално устройство, вградено в автомати на самообслужване /ФУВАС/. Устройството не издава хартиен документ, а фискалният бон, удостоверяващ продажбата, се визуализира само на дисплей. /чл. 3, ал. 8 от Наредба №Н-18/13.12.2006 г.

Вижте също: Фискален принтер

Вижте още Закона за данък върху добавената стройност, чл. 118, ал. 3, изречение второ

 

 

Наредба Н-18/13.12.2006 г.,Закон за ДДС

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!