Z6_PPGAHG800PDU90QLVJ00IDQ861
Z7_PPGAHG800PDU90QLVJ00IDQ8E4

СЪДЪРЖАНИЕ

За производители и вносители на фискални устройства

Производителите и вносителите на фискални устройства са длъжни да:

 1. разпространяват и/или продават фискални устройства /ФУ/ само от одобрен тип и с определен гаранционен срок;
 2. осигурят сервизно обслужване на устройствата в продължение на най-малко 7 години от одобряването на типа, за което подава декларация по образец /съгласно приложение № 3 от Наредба Н-18/13.12.2006 г./ в Българския институт по метрология (БИМ);
 3. осигурят обучение на лицата, извършващи сервизно обслужване и ремонт, за работа и техническа поддръжка на съответния тип ФУ;
 4. подават заявка по образец съгласно приложение № 9 от Наредба Н-18/13.12.2006 г. за даване на индивидуални номера на фискалното устройство /ФУ/ и на фискалните памети (ФП) до централното управление на НАП;
 5. централното управление на НАП упражнява контрол върху броя на разпространените ФУ чрез заявените индивидуални номера;
 6. въвеждат със специализирана апаратура индивидуалните номера на ФУ във фискалната памет и да ги вписват в паспорта на ФУ;
 7. обозначат върху табелка, трайно прикрепена от външната страна на корпуса на всяко фискално устройство, данните за номера и датата на свидетелството за одобряване на типа ФУ, типа, индивидуалния номер и датата на производство на ФУ, както и други данни по негова преценка; Важно: табелката не трябва да е набръчкана, нагъната или набраздена и трябва да бъде видима, четлива и незаличима след:
  • изтриване в продължение на 15 секунди с парче плат, потопено във вода;
  • повторно изтриване в продължение на 15 секунди с парче плат, потопено в петролев етер;
 8. в случай на промяна на данните по т. 6, изписани върху табелката, да поставят нова табелка с променените данни и датата на промяната;
 9. водят списък на номерата на демонтираните модули ФП, като тези номера не могат да се използват повторно;
 10. подават в НАП ежемесечно, до 15-о число, данни за разчетените ФП през предходния месец, с формат и параметри на записа по образец съгласно приложение № 10. Данните се подават чрез услугата "Подаване на данни за разчетени фискални памети от производител или вносител на фискални устройства" по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис в портала за електронни услуги на НАП;
 11. оказват съдействие на БИМ при извършване на експертиза на ФУ по чл. 14;
 12. подават в НАП данни за сервизните техници, имащи право да извършват сервизна дейност на произведените от тях ЕСФП, преминали обучение и получили сервизен ключ през предходния месец, с формат и параметри на записа по образец, съгласно приложение № 10а. Данните се подават ежемесечно до 15-то число чрез услугата "Приемане на данни за сервизни техници, преминали обучение и имащи право на сервизна дейност" по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис в портала за електронни услуги на НАП. При промяна в подадените данни се уведомява НАП по реда и в срока в настоящата точка; подаването и приемането на данните се удостоверява с протокол за подадени и приети данни за сервизни техници, преминали обучение и имащи право на сервизна дейност съгласно приложение № 28; отхвърлят се некоректно попълнени данни, което се удостоверява с протокола съгласно приложение № 28;
 13. издават на всеки сервизен техник, преминал обучение за поддръжка и ремонт на ЕСФП, произведени от него, индивидуален сервизен ключ с уникален идентификатор; предоставят по един сервизен ключ на органите на НАП и БИМ при одобряване на нов модел ЕСФП;
 14. деактивират индивидуален сервизен ключ с уникален идентификатор, при промяна в информацията за сервизен техник, в еднодневен срок след уведомяването по чл. 49а;
 15. подават коректно попълнени данни по т. 11 в 7-дневен срок от момента на получаване на протокола за отхвърляне по т. 11;
 16. при необходимост и при поискване от търговец или от контролни органи на НАП и БИМ да оказват съдействие, включително и за разчитане на КЛЕН и за записване на съдържащата се информация в структуриран вид на електронен носител;
 17. в случаите на чл. 10, ал. 11 в 14-дневен срок след вписване на нова версия на фърмуера в регистъра по чл. 10, ал. 9 да осигуряват обновяването на неговата версия на въведените в експлоатация ФУ чрез отдалечен достъп с тях; в същия срок да предоставят на лицата, получили разрешение от БИМ за сервизно обслужване и ремонт на ФУ, процедура за обновяване на фърмуера; не се допуска разпространение на ФУ с версия на фърмуера, различна от последно вписаната в регистъра по чл. 10, ал. 9;
 18. в случаите на изграден до ФУ отдалечен достъп да въведат информационна система за управлението му, която осигурява:
 • проследимост на всяко действие по актуализиране на версията на фърмуера или промяна на системни параметри на въведените в експлоатация ФУ – за период последните изтекли 10 години;
 • за всяко действие по записване на информация за актуализиране на версия на фърмуера или промяна в системните параметри на ФУ създаване на нов журнален запис в системния журнал в информационната система на производителя, отразяващ извършеното действие и актуалното състояние;
 • журналният запис за актуализиране на версия на фърмуера или промяна в системни параметри на ФУ да съдържа информация за: момента (дата и час) на извършване на действието; какво е извършеното действие; информация, еднозначно идентифицираща ФУ, над което е извършено действието; информация за информационната система на производителя, извършила действието; IP адрес, от който е извършено действието;
 • записите в системния журнал да не подлежат на изтриване или на промяна.

 

Съгласно разпоредбата на чл. 22, ал. 9 от Наредба №Н-18/13.12.2006 г. производителите и вносителите на ФУ са длъжни да:

 1. осигурят нов модул фискална памет в срок до 5 работни дни от предаването на протокола за демонтаж на фискалната памет; нов модул фискална памет не се осигурява при бракуване на ФУ;
 2. разчетат фискалната памет в 14-дневен срок от предаването ѝ по реда на ал. 7, да попълнят втората част на протокола и да го съхраняват заедно с разчетените данни в 5-годишен срок от разчитането, като при поискване да представят протокола за демонтаж на фискалната памет на органите по приходите.

Правото да разчита фискалната памет принадлежи само на производителя или вносителя и е непрехвърлимо.

За сервизни организации

Сервизното обслужване на конкретен тип фискално устройство (ФУ) или интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (ИАСУТД) се извършва от лица, получили разрешение от БИМ – издадено по реда на чл. 45, ал. 4 от Наредба №Н-18/13.12.2006 г. за техническо обслужване и ремонт на същия тип ФУ/ИАСУТД.

Изискванията към лицата, които кандидатстват за издаване на разрешение за сервиз са дадени в чл. 45 на Наредба №Н-18/13.12.2006 г.

Съгласно чл. 45, ал. 9 от Наредба №Н-18/13.12.2006 г. БИМ води публичен регистър на лицата, получили разрешение за извършване на техническо обслужване и ремонт на ФУ/ИАСУТД, в които има актуална информация за всички издадени разрешения за техническо обслужване и сервиз на типове ФУ/ИАСУТД.  

В случаите на прекратено разрешението за извършване на техническо обслужване и ремонт,  лицето, на което е прекратено разрешението за извършване на техническо обслужване и ремонт, е длъжно в 14-дневен срок от издаване на заповедта да уведоми за това търговците, с които има сключен договор за сервизно обслужване.

Съгласно чл. 49а от  Наредба №Н-18/13.12.2006 г. при промяна в списъка на сервизните техници, преминали обучение за поддръжка и ремонт на ЕСФП и притежаващи индивидуални сервизни ключове с уникален идентификатор, сервизната организация уведомява за промяната производителя/вносителя в тридневен срок.

Съгласно разпоредбата на чл. 51 от Наредба №Н-18/13.12.2006 г. всяко лице, което извършва сервизно обслужване на ФУ, е длъжно да подава ежемесечно до 15-о число в НАП данни за издадените през предходния месец свидетелства за регистрация на ФУ, за прекъсване или започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления по чл. 21, ал. 1. Данните се подават по електронен път чрез услугата "Подаване на данни за фискални устройства от сервизна фирма" с формат и параметри на записа по образец съгласно приложение № 15. Данните се изпращат чрез използване на квалифициран електронен подпис в портала за електронни услуги на НАП.

Във връзка с гореизложеното, в случай че лице извършва сервизно и техническо обслужване само на ИАСУТД, Ви уведомяваме че няма задължение за подаване на данни за издадените през предходния месец свидетелства за регистрация на ИАСУТД, за прекъсване или започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления по чл. 21, ал. 1.

Всяко лице, което извършва сервизно обслужване на ФУ, за които не е наличен отдалечен достъп, е длъжно да обнови версията на фърмуера на въведените в експлоатация ФУ при вписана в регистъра по чл. 10, ал. 9 нова версия в срок до 45 дни след вписването ѝ.

Сервизен техник на вписаното в свидетелството за регистрация на ФУ лице, извършващо сервизно обслужване и ремонт, извършва демонтаж на фискалната паметПри смяна на ФП задължително се извършва и смяна на КЛЕН. При смяна на КЛЕН сервизният техник експортира записаната в КЛЕН информация в структуриран четим вид във файл от типа „csv“, подписва файла с електронен подпис и го предава за съхранение на търговеца заедно с КЛЕН.

Задължение за подаване на уведомления за предстоящ и извършен ремонт

 • съгласно разпоредбата на чл. 49б, ал. 1 от Наредба №Н-18/13.12.2006 г. преди и след извършване на сервизно обслужване/ремонт на средства за измерване, работещи в състава на ЕСФП, лицата, които го извършват, подават по електронен път уведомление;
 • съгласно разпоредбата на чл. 49б, ал. 2 от Наредба №Н-18/13.12.2006 г. преди и след извършване на сервизно обслужване/ремонт на ФУ/ИАСУТД, включително ЕСФП, лицата, които го извършват, подават по електронен път уведомление.

Уведомленията се подават чрез използване на квалифициран електронен подпис в Портала за електронни услуги на НАП по образец съгласно приложение № 26 и 27. Допуска се уведомленията да бъдат подавани и във вид на файл с формат XML, структурата на който се публикува на интернет страницата на НАП или импортиран файл във формат XML.

Програмен продукт FISCAL ver. 4.0

Във връзка със задълженията за подаването на информация от производители/вносителите на ФУ и сервизните организации НАП е разработила и предоставя на лицата безплатен програмен продукт FISCAL ver. 4.0, чрез които да се генерират файлове, с коректен формат и структура.

Програмен продукт "FISCAL"

 

Достъп до тестова среда на ИС ФУДВ

За тестване на обработката на подадени от НАП SMS задачи към ФУ/ИАСУТД е разработено web-приложение, чрез което може да се генерират SMS задачи към ФУ/ИАСУТДи да се преглеждат получените данни в НАП.

Приложението ИС ФУДВ – приложение за тестване на ФУ/ИАСУТД, чрез което може да се генерират SMS задачи към ФУ/ИАСУТД и да се преглеждат получените данни в НАП на тестова среда, е достъпно след аутентикация с квалифициран електронен подпис през Портала за електронни услуги на НАП, вход в портала за Е-Услуги, достъпни с квалифициран електронен подпис (КЕП).

Допълнителни условия за достъп за лицето, от чието име ще се ползва услугата, са:

 • лицето да има пълен достъп до категорията услуги “Данни за ФУ от производител/вносител на ФУ или сервизна фирма съгласно изискванията на Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г.“ и
 • лицето да бъде включено в списъка (таблицата) с лица, имащи право на достъп до услугата и срока за нейното ползване да не бъде изтекъл. Включването в списъка може да се заяви от чрез изпращане на електронно писмо до имейл fdmon@nra.bg. След получаване на имейла, съответното лице, извършващо тест на ФУ/ИАСУТД  се добавя в списъка с едногодишен срок за ползване на услугата от датата на електронно писмо.

 

XML схеми

НАП предоставя валидиращи XML схеми на заинтересованите лица.

Актуализирани xml описания и xsd схеми за подаване на данни от фискалните устройства/ИАСУТД (съгласно промени в Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г., публикувани в ДВ, бр. 80 от 28 септември 2018 г.) 31.01.2020

Примерни xml съобщения при обмен на данни между ЕСФП тип 31 и НАП съгласно промени в Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г., публикувани в ДВ, бр. 80 от 28 септември 2018 г.) 06.11.2018

Примерни xml съобщения при обмен на данни между ИАСУТД и НАП (съгласно промени в Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г., публикувани в ДВ, 2018 г. и 2019 г.) 20.02.2019

Структура на XML файлове, XSD схеми и примерни XML файлове за подаване на уведомление за сервизно обслужване/ремонт на средства за измерване,  работещи в състава на ЕСФП и подаване на уведомление за сервизно обслужване/ремонт на ФУ/ИАСУТД 

 

Архив 

Най-често задаваните въпроси XML схеми 

 

Санкции за производители и сервизни организации

Всеки търговец, използващ фискално устройство или ИАСУТД сключва писмен договор за техническо обслужване и ремонт с лица, получили разрешение по реда на Наредба №Н-18/13.12.2006 г. Не се допуска извършване на ремонт на ФУ/ИАСУТД от лице, различно от посоченото в договора.

Лице, което извършва сервизно обслужване, въвеждане в експлоатация, регистрация на ФУ/ИАСУТД или демонтаж на фискална памет не по установения за това ред, се наказва с глоба в размер от 1 000 до 5 000 лева. Същото наказание се налага на лице, което наруши целостта на пломбите на ЕСФП  не по установения за това ред. При повторно нарушение глобата е в размер от 2 000 до 10 000 лева.

При установяване на нарушения по чл. 185 от ЗДДС, извършени от производители, вносители или лица, извършващи сервизно обслужване на фискални устройства, председателят на Българския институт по метрология (БИМ) или оправомощено от него лице:
1. издава задължителни предписания във връзка с правомощията си;
2. отменя одобряването на типа на фискални устройства или одобряването на интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност;
3. отнема разрешението на лицето, извършващо сервизно обслужване.

Председателят на БИМ или упълномощено от него лице със заповед прекратява разрешението за техническо обслужване и ремонт по предложение на контролните органи по тази наредба (НАП и БИМ) при:
1. неспазване изискванията по чл. 45, ал. 1 от Наредба №Н-18/13.12.2006 г.;
2. системни нарушения на изискванията, свързани с въвеждане/извеждане от експлоатация, с регистрация/дерегистрация и със сервизно обслужване и ремонт;
3. по мотивирано предложение на производителя/вносител

 

Образци на протоколи за изпитване и последващи проверки (чл. 61 на Наредба Н-18)

В изпълнение на разпоредбата на чл. 10, ал. 15 от Наредба №Н-18/2006 г. при изпитване на ФУ/ИАСУТД междуведомствената комисия по ал. 5 съставя протокол в три еднообразни екземпляра - по един за органите на НАП, на БИМ и един за лицето по чл. 3. Форматът и структурата на протокола се определят със съвместна заповед на председателя на БИМ и изпълнителния директор на НАП.

Заповед и образец на протокола за изпитване на ФУ и ИАСУТД

В изпълнение на разпоредбата на чл. 61, ал. 8 от Наредба №Н-18/2006 г. при извършване на проверки по ал. 1 и 6 междуведомствената комисия по чл. 10, ал. 5 съставя протокол в три еднообразни екземпляра - по един за органите на НАП, на БИМ и един за лицето по чл. 3/производителя на ФУ. Форматът и структурата на протокола се определят със съвместна заповед на председателя на БИМ и изпълнителния директор на НАП.

Заповед и образци на протоколи за последващи проверки на ФУ и ИАСУТД по чл. 61 на Наредба Н-18 

 

Наредба Н-18/13.12.2006 г.,Закон за ДДС

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!