Z6_PPGAHG80093SD0Q3SC54RHJIB6
Z7_PPGAHG80093SD0Q3SC54RHJIR1

СЪДЪРЖАНИЕ

Лице,  което извършва продажби на стоки и/или услуги чрез електронен магазин, може да регистрира и отчита тези продажби, вместо с фискален или системен бон, чрез документ за регистриране на продажбата, който не е издаден от фискално устройство (ФУ) или ИАСУТД, когато е извършено неприсъствено плащане с кредитна или дебитна карта и при условие че:

 

 • софтуерът/софтуерите за управление на продажбите, отговаря/т на изискванията по чл. 52с (т.е. най-малко на изискванията в т. 2, 3 и 7 от Приложение № 29 и
 • за продажбите, извършвани чрез електронния магазин, лицето приема неприсъствени плащания, извършвани с кредитна и дебитна карта - чл. 3, ал. 17 от Наредба №Н-18. 

 

Лицата, които отговарят на горепосочените условия и желаят да се възползват от алтернативната възможност, са задължени:

 •  да подадат в НАП информация съгласно приложение №33 от Наредба №Н-18. чрез електронната услуга с наименование Информация, подавана от лице по чл. 3 от Наредба №Н-18/2006 г., извършващи продажба на стоки/услуги чрез електронен магазин  в портала за електронни услуги на НАП, достъпни с КЕП;
 • задължително да попълнят информацията, посочена в т. 7 от приложение №33 на наредбата:  методи на плащане, предлагани от електронния магазин;  доставчици на платежни услуги (ДПУ), с които лицето има сключен договор за предоставяне на виртуален ПОС или с които има сключен договор за получаване на плащания чрез виртуален ПОС на доставчик, свързан с платежна сметка на доставчика; уникален идентификатор на търговеца в системата на доставчика на платежни услуги (Merchant ID), платежни сметки, по които задълженото лице получава плащанията от продажби на стоки или услуги, независимо дали са свързани директно с виртуалния ПОС, предоставен на лицето от ДПУ, или са сметки, по които се превеждат сумите, постъпили през виртуален ПОС на ДПУи др. – подробно.: в т. 7 на приложението. 

 

Важно: При подаване на посочената по-горе информация на електронния магазин се присвоява уникален номер, който се вписва в изпращаното на лицето електронно съобщение – потвърждение (чл. 52т, ал. 1 от Наредба №Н-18.)

 • да регистрират и отчитат всяка продажба на стоки или услуги при неприсъствено плащане с кредитна или дебитна карта чрез издаване на документ за регистриране на продажбата, който трябва да бъде четим и да съдържа най-малко следните реквизити – чл. 52о, ал. 1 от Наредба №Н-18:
 1. наименование, номер и дата на документа; 
 2. данни за лицето, извършващо продажбата;
 3. уникален номер на клиентската поръчка;
 4. референтен номер на финансовата трансакция;
 5. наименование на стоката/услугата, код на данъчна група, количество и стойност по видове закупени стоки/услуги, единична цена, обща сума за плащане и начин/и на плащане;
 6. двумерен баркод (QR код) съгласно приложение № 18а, съдържащ информация за продажбата – подробно: в чл. 52о.
 7. Да предоставят на клиента  издадения документ за регистриране на продажбата по електронен път
 8. За всеки календарен месец да подават към НАП стандартизиран одиторски файл съгласно Приложение № 38 от Наредбата, съдържащ информация за направените в електронния магазин поръчки, по които са извършени доставки на стоки/услуги през месеца. Информацията се подава до 15-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнася.

Стандартизираният одиторски файл се подава чрез електронна услуга с наименование "Стандартизиран одиторски файл от лице по чл. 3, ал. 17 от Наредба №Н-18/2006 г ." в портала за електронни услуги на НАП, достъпни с КЕП.
Файлът следва да съдържа уникалния номер на електронния магазин, както и да съдържа логически и аритметично коректна информация, верността на която се проверява при подаване през електронната услуга. 

Вижте повече за услугата Подаване на стандартизиран одиторски файл 

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!