Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM800P1
Z7_PPGAHG8001ACC0QLGPRT6C28M5

СЪДЪРЖАНИЕ

Какво е СУПТО?

Съгласно § 1, т. 84 от допълнителните разпоредби наЗДДС „софтуер за управление на продажбите в търговския обект“ (СУПТО) е всеки софтуер или модул от софтуер, независимо от технологиите за реализацията му, използван за обработка на информация за извършване на продажби на стоки и/или услуги в търговски обект, за които е налице задължение за издаване на фискален бон.

Съгласно §1, т. 19 от допълнителните разпоредби на Наредба № Н-18/2006 г. „управление на продажби чрез СУПТО, включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС" е автоматизирана обработка и съхранение на данни, включващи най-малко вид, брой и единична цена на предоставените на клиента стоки/услуги чрез използван от лице по чл. 3 софтуер/и за текущо проследяване на процеса по продажба в търговски обект от заявяването от страна на клиентите на доставка на стоки/услуги до предоставянето/заплащането им; заявяването от страна на клиента се смята за настъпило най-късно в момента, в който лицето по чл. 3 поема ангажимент към клиента за предоставяне на стока/услуга, включително мълчаливо или с действия, които несъмнено предполагат неговото намерение, а в случаите, когато се изисква потвърждение от страна на клиента, заявяването се смята за настъпило при получаване на потвърждението; не се смятат за текущо проследяване на процеса по продажби съхранението и обработката на данни с цел единствено: последващото издаване на данъчни документи съгласно чл. 112 от ЗДДС при получаване на плащане или предоставяне на стоки/услуги; съставянето на счетоводни регистри; съставянето на документи по чл. 6, ал. 3 от Закона за счетоводството за проследяване физическото движение на стоки/услуги;

 

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!