Z6_PPGAHG80093SD0Q3SC54RH3VM4
Z7_PPGAHG80093SD0Q3SC54RH3VE2

СЪДЪРЖАНИЕ

Софтуер за управление на продажбите в търговски обект (СУПТО), включен в списъка по по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС, трябва да отговаря на изискванията съгласно приложение №29 на Наредба №Н-18/2006 г. - чл. 52а, ал. 1.

Допуска се софтуер за управление на продажби, включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС, да отговаря най-малко на изискванията по т. 1, 2, 4, 6 и 7 от приложение № 29, при условие че се управляват продажби само на стоки или услуги, заплащани напълно или частично от Министерството на здравеопазването или от Националната здравноосигурителна каса, съгласно националните рамкови договори за медицински дейности и за дентални дейности или индивидуалния договор за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, сключен по реда на Закона за здравното осигуряване, или заплащани чрез предоставените субсидии и финансирания по реда на § 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на ЗДДС.

Допуска се чрез софтуера да се управляват продажби и на други медицински услуги, при условие че за тях се отразява само медицинска информация без посочена стойност. В този софтуер не се допуска да се управляват други продажби извън изрично посочените - чл. 52а, ал. 2.
Допуска се софтуер за управление на продажбите,  включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС, да отговаря само на изискванията по т. 2, 4, 6 и 7 от Приложение № 29, само когато се използва от лица, отговарящи на условията, посочени чл. 52а1 на Наредба №Н-18/2006 г.  
 

Наредба Н-18/13.12.2006 г.

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!