СЪДЪРЖАНИЕ

 С изменение на Закона за хазарта ДВ брой 69 от 04.08.2020 г. законодателя вмени държавният надзор в областта на хазарта и свързаните с него дейности да се осъществява от изпълнителния директор на НАП или упълномощен от него заместник изпълнителен директор. 

1. Национална агенция за приходите води регистри по чл. 20 от Закона за хазарта,  достъпни за всички организатори на хазартни дейности и граждани в рубриката „Регистри по Закона за хазарта". 


2.Образуваните и неприключени до влизането в сила на Закона за хазарта ДВ брой 69 от 04.08.2020 г. административно наказателни производства се довършват от Националната агенция за приходите.


3. Във връзка с производството по издаване на лицензи, продължаване срока на издадени лицензи, извършване на промени в издадени лицензи, утвърждаване на типовете и модификациите на игралното оборудване, джакпот системите, игралният софтуер, включително централната компютърна система, системите за онлайн залагания, комуникационното оборудване, включително контролният локален сървър, и устройствата на самообслужване за организиране на лотарийни игри, допустими за използване на територията на страната, в НАП има разписани и утвърдени процедури, които за задължителни в работата на служителите в агенцията, както и образци на документи за издаване на лицензи или извършване на промени в издадени лицензи по Закона за хазарта.

Образците на посочените документи могат да бъдат подавани по електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП) на имейл: [email protected].

За разглеждане на искане подадено по електронен път НАП събира такса в размер на 95 на сто от размера, предвиден в Тарифа за таксите, които се събират по Закона за хазарта.


4. Декларации, дължимите, но неплатени задължения и неподадените данни за периоди на отчитане, преди влизането в сила на този закон, се подават и плащат в НАП, съгласно разпоредбата на § 90 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за хазарта.

Декларации и данни за периоди на отчитане преди влизането в сила на измененията на Закона за хазарта, следва да се подават в НАП по електронен път на имейл: [email protected] , подписани с електронен подпис.


5. Подаване на информация за онлайн залагания от организатори на хазартни игри от разстояние.


Във връзка със Закона за изменение и допълнение на Закона за хазарта (Закона), публикуван в ДВ, бр. 69 от 4 август 2020 г.,  от датата на влизане в сила на Закона – 00:00 часа на 8 август 2020 г., организаторите на хазартни игри от разстояние (ОХИР) следва да продължат да подават информацията през наета линия към информационна система и сървър на Национална агенция за приходите (НАП), който е предоставен от НАП индивидуално за всеки организатор на хазартни игри.


При извършване на посочените действия ще се считат за изпълнени изискванията на чл. 6 ал. 1 т. 4 от Закона за хазарта и Наредба № 1 от 27 февруари 2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните онлайн залагания на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри.

 

За възникнали технически въпроси може да се обръщате към имейл: [email protected].

Данък за организаторите на хазартни игри,Хазарт

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!