Z6_PPGAHG80097K40QLVHOURP2PQ7
Z7_PPGAHG80097K40QLVHOURP2PM3

СЪДЪРЖАНИЕ

Одобряване функционалността на системите на хазартните оператори за автоматизирано подаване на информация към сървър на НАП

Със З-ЦУ-2095/10.10.2023 г. на изпълнителния директор на НАП е утвърдена методика за тестване на функционалността на централните компютърни системи и контролните локални сървъри на организатори на онлайн залагания съгласно Наредба за условията и реда за регистрация и идентификация на участниците, съхраняването на данни за организираните онлайн залагания на територията на Р България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на НАП.

 

Лиценз

Лиценз за организиране на онлайн залагания може да се издаде:

 • На лице – търговско дружество, регистрирано в Република България или в друга държава членка (ДЧ) на Европейския съюз (ЕС), в друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство (СЕИП), или в Конфедерация Швейцария /чл. 4, ал. 1, т. 1 от Закона за хазарта (ЗХ)/;
 • На държавата /чл. 13а от ЗХ/.

 

Специфични изисквания за издаване на лиценз за онлайн залагания

Те са уредени в чл. 6 от Закона за хазарта. Лиценз за онлайн залагания се издава при следните условия:

 1. Липса на прилагани принудителни административни мерки по ЗХ в срок 5 години преди датата на подаване на искането за издаване на лиценз.
 2. Комуникационното оборудване и централният пункт, в който се намира централната компютърна система на организатора (ЦКС), да са разположени на територията на Република България или на територията на друга държава членка (ДЧ) на Европейския съюз (ЕС), на територията на друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство (СЕИП) или на територията на Конфедерация Швейцария.
 3. Открита сметка за депозиране на залози и изплащане на печалби в банка, лицензирана в Република България или в ДЧ на ЕС, държава – страна по СЕИП, или Конфедерация Швейцария.
 4. ЦКС на организатора да има система за регистрация и идентификация на участниците в игрите, както и система за съхраняване и подаване в реално време към сървър на НАП на информация за едновременните игрални сесии, направения залог от всеки участник и изплатената на всеки участник печалба. ЦКС задължително трябва да осигурява онлайн регистрация на всяка трансакция в системата на НАП.
 5. ЦКС, контролният локален сървър, комуникационното оборудване и игралният софтуер, както и всяка нова версия на софтуера да са вписани в регистъра по чл. 20, ал. 2 – регистри, поддържани от Българския институт по метрология (БИМ).
 6. Наличие на упълномощен представител на търговското дружество – организатор на хазартни игри, когато то е регистрирано в друга държава –членка на ЕС, в друга държава – страна по СЕИП, или в Конфедерация Швейцария с адрес на територията на Република България и с представителна власт в обем, който му позволява да сключва договори от името на чуждестранното лице и да го представлява пред държавните органи и съдилищата на Република България. Упълномощеният представител не може да бъде търговски представител по смисъла на глава шеста, раздел II от Търговския закон.

 

Видове хазартни игри, за които се издава лиценз по Закон за хазарта

 • лотарийни игри: традиционна лотария, моментна лотария, томбола, числова лотарийна игра (тото, лото, бинго, кено и техни разновидности);
   
 • игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета;
 • игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти;
 • игри с игрални автомати; 
 • игри в игрално казино.

Начинът, техническите средства и електронните съобщителни средства или услуги, чрез които се организира и предлага хазартна игра, не променят вида на играта /чл. 41, ал. 1 от ЗХ/.

Посочените хазартни игри, с изключение на томболата и моментната лотарийна игра, може да се организират и онлайн – пряко чрез интернет или чрез други електронни съобщителни средства: мобилни и стационарни апарати, радио, телевизия, сателити и други средства /чл. 41, ал. 2 от ЗХ/.

Лицензът дава право за организиране само на изрично посочената в него игра /чл. 3, ал. 3 от ЗХ/, т.е. за всеки вид хазартна игра се изисква отделен лиценз.

 Списък на интернет страниците, чрез които се организират хазартни игри от лица, които са получили лиценз по Закона за хазарта

 

Отговорно залагане

За предотвратяване възникването на хазартна зависимост и решаване на проблемите, свързани с хазартната зависимост, организаторите на хазартни игри са длъжни да  поставят на видно място на интернет страниците си:

 • съобщение за опасността от възникване на хазартна зависимост;
 • информация относно възможностите за консултиране и терапия на хазартна зависимост /чл. 10б от ЗХ/.

Вижте рубриката: Отговорен хазарт

 

Организатори на онлайн залагания без валиден лиценз

Съгласно чл. 17, ал. 2 от ЗХ НАП идентифицира интернет страници, чрез които се организират хазартни игри от лица, които нямат действащ лиценз по закона.  Списък на тези интернет страници:

В случай че имате достъп до сайт от посочения списък и имате възможност да участвате в онлайн залагане чрез тази интернет страница, това означава, че вашият доставчик на интернет не е изпълнил разпореждане на Съда за спиране достъпа до сайта съгласно чл. 17, ал. 6 от ЗХ, за което подлежи на санкция.

 

Вижте:

Ако попаднете в такава ситуация, незабавно уведомете НАП, като е необходимо да посочите сайта и вашия доставчик на интернет. Информация можете да подадете на адрес:  illegal_gambling@nra.bg.

 

Подаване на жалби и сигнали за нелегални сайтове

С цел да ограничи интернет страниците, чрез които се организират хазартни игри с онлайн залагания, достъпни от територията на Република България, които нямат действащ лиценз по Закона за хазарта (ЗХ), НАП предоставя електронен адрес за подаване на жалби и сигнали:  illegal_gambling@nra.bg.

В случай че искате да подадете жалба или сигнал срещу организатор на хазартни игри без издаден лиценз по Закона за хазарта, може да го направите с квалифициран електронен подпис /КЕП/ или като посочите три имена, електронен адрес/адрес за кореспонденция. Необходимо е сигналът да съдържа URL адрес на нелегалния сайт. 
По анонимни сигнали и жалби не се образуват производства и те не подлежат на разглеждане.

Преди подаване на сигнал/жалба, моля да се запознаете със следната информация:
При предвидени от закона обстоятелства, НАП може да разкрие Ваши лични данни на трето лице – организатор на хазартни игри, срещу когото е насочен сигналът/жалбата. В този случай целта е да бъдат изяснени изложените в сигнала/жалбата твърдения, като личните Ви данни ще бъдат обработени в минимален обем. Неразкриването на Ваши лични данни пред трети лица води до фактическа невъзможност за Агенцията да изпълни законово вменени ѝ задължения и правомощия по разглеждане и решаване на сигнали/жалби.  
Повече подробности за ангажиментите на НАП в качеството ѝ на администратор на лични данни, можете да намерите в
„Политика по защита на личните данни в Националната агенция за приходите“ или да се свържете с нас на имейл адреса на Информационния център на НАП: infocenter@nra.bg и телефон: 0700 18 700.

 

 

 

 

 

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!