Z6_PPGAHG8001FDA0QL4NU57O00G3
Z7_PPGAHG8001UV90QL4NMSM600J3

СЪДЪРЖАНИЕ

От 12.12.2022 г. е възобновено воденето и предоставянето на достъп до регистър на уязвими лица съгласно чл. 10 г., ал. 1 от Закона за хазарта. 
Всяко лице, което смята, че има проблем с хазарта, както и лицата, чието социално положение и/или равнище на доходи може да ги направи по-податливи към участие в хазартни игри и развиване на хазартна зависимост, могат да се впишат в „Регистър на уязвимите лица“ (създаден на основание чл. 10г. от Закона за хазарта) с цел забрана или недопускането им до участие в хазартни игри.


Регистърът не е публичен. Достъп до данните в него имат единствено длъжностни лица, определени от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, както и служители, определени от организаторите на хазартните игри /чл. 10д, ал. 2 от ЗХ/.
 

Вписването в Регистъра става след попълване и подаване на Искане до изпълнителния директор на НАП за вписване/заличаване в регистъра от лицето или от негов законен представител.

Подаването става по следните начини:

  • на хартиен носител в офисите на НАП;
  • по електронен път на адрес: nap@nra.bg, подписано с квалифициран електронен подпис /КЕП/, относно вписване в регистър/заличаване от регистър на уязвими лица, с цел забрана или недопускането им до участие в хазартни игри.

 

В искането за вписване в Регистъра може да се посочи период, за който да се извърши вписването, който не може да бъде по-кратък от две години.
Заличаването от регистъра се извършва по искане на вписаното лице чрез попълване и подаване на ново  Искане до изпълнителния директор на НАП от споменатия вече образец или когато е изтекъл посоченият в него срок за вписване, а ако не е посочен – след изтичането на две години от вписването.

Национална агенция за приходите обработва и защитава личните данни на физическите лица, съобразно изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.
Можете да проверите залагате ли разумно като отговорите на въпросите в теста за самооценка.

Важно: Всички, желаещи да бъдат вписани, следва да подадат искане до изпълнителния директор на НАП след 12.12.2022 г. Лицата, подали искания за периода на преустановяване на регистъра (12.12.2020 г – 12.12.2022 г.), няма да бъдат вписани и следва да подадат ново заявление. Вписаните в регистъра лица няма да бъдат заличени от него. Действието на вписването им се запазва, като изтеклата до 12.12.2020 г. част от периода – посочен от лицето, за който да се извърши вписването, се зачита, а оставащата част от този период ще продължи да тече след 12.12.2022 г.

Повече информация можете да получите на тел. 0700 18 700, на имейл: infocenter@nra.bg и в рубриката Актуално.  

Вижте още: Често задавани въпроси и отговори, свързани с хазарта

Видео препоръки към потребители, родители и организатори на хазартни игри

 

НАП дава препоръки за отговорна игра

 

Най-важната стратегия за всеки участник в хазартни игри е да знае кога да спре

 

НАП с препоръки към родителите за предпазване на подрастващите от участие в хазартни игри

 

Ръст на регистрираните сайтове за онлайн залози отчете НАП и дава съвети за отговорна игра

 

 

 

 

Хазарт,Хазарт

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!