Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM80GC3
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1S85

СЪДЪРЖАНИЕ

Регламенти за вътресъюзната търговия със стоки
 

 1. Регламент (ЕС) 2019/2152 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година за европейската бизнес статистика (включително за вътресъюзната търговия със стоки)        
 2. Регламент (ЕС) за изпълнение № 2020/1197 на Комисията от 30 юли 2020 година за установяване на технически спецификации и правила по силата на Регламент на Европейския парламент и на Съвета № 2019/2152 за европейска бизнес статистика.
 3. Делегиран Регламент (ЕС) 2021/1704 на Комисията от 14 юли 2021 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2019/2152 на Европейския парламент и на Съвета чрез допълнително уточняване на подробности за статистическата информация, която трябва да се предоставя от данъчните и митническите органи, и за изменение на приложения V и VI към него (текст от значение за ЕИП)
 4. Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1225 на Комисията от 27 юли 2021 година за определяне на правилата за обмена на данни съгласно Регламент (ЕС) 2019/2152 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1197 на Комисията по отношение на държавата членка на извънсъюзен износ и задълженията на отчетните единици

 

Съгласно Номенклатурата на страните в сила 2021г. т.н. Геономенклатура - Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1197 търговията със Северна Ирландия се декларира по система Интрастат, а с останалата част на Великобритания (XU) с митническа декларация. Кода за деклариране за Северна Ирландия е „XI“. 

 

Интрастат оператори и задължения за деклариране по система Интрастат

Задължени лица за подаване на декларации по система „Интрастат“ – Интрастат оператори, са лицата регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност, които осъществяват вътресъюзна търговия  със стоки в годишни обеми, изразени в стойност, над праговете за деклариране, определени със заповед на председателя на Националния статистически институт. Заповедта се обнародва в „Държавен вестник“ до 31 октомври на текущата година.
Праговете за деклариране за 2024 г. съгласно Заповед РД - 05 - 70/23.10.2023 г. на Председателят на НСИ са:

 • За вътресъюзен внос  - 1 650 000 лв.
 • За вътресъюзен износ  – 1 900 000 лв.

 
Праговете за деклариране на статистическа стойност за 2024 г. са:
 

 • За вътресъюзен внос  – 16  000 000 лв.
 • За вътресъюзен износ - 37 200 000 лв.

 
Прагът за опростено  деклариране на единични сделки с ниска стойност  е 500 лв. 
  
Търговците на стоки могат да имат възникнало годишно или текущо задължение за деклариране по система Интрастат в зависимост от периода на възникване на задължението.
Годишно задължение за деклариране по система Интрастат поотделно за вътресъюзен внос и вътресъюзен износ за текущата година възниква, когато годишният обем на вътресъюзната търговия със стоки през предходната година надхвърли съответния праг за текущата година.
Текущо задължение за деклариране по система Интрастат поотделно за вътресъюзен внос и вътресъюзен износ през дадена година възниква, когато лицето не е имало възникнало годишно задължение и в рамките на годината обемът вътресъюзна търговия със стоки за даден търговски поток надхвърли съответния праг за съответната година.
 

Срокове за подаване на Интрастат декларации

Нормативният срок за подаване на месечна Интрастат декларация е до 14-то число на месеца, следващ референтния период.
Срокът за подаване на Интрастат декларация за първия референтен период при възникнало текущо задължение е до 20-то число на месеца, следващ първия референтен период. За следващите референтни периоди срокът е до 14-то число на месеца следващ референтния период.
 

 

Видовете Интрастат декларации

1. Как се подават Интрастат - декларациите? 
Декларациите се подават по електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис. Това може  да бъде направено през електронните услуги на НАП
При техническа невъзможност, Интрастат декларациите (във формат .xml на електронен носител) се подават в компетентната териториална дирекция на НАП, придружени  с Писмо за възникнала техническа невъзможност.  
 
Ново поле в декларацията за вътресюзен износ от януари 2022 г.: „VIN ( VAT identification number – ДДС идентификационен номер)
 
Основната дефиниция по отношение полето „VIN номер на партньора“ в декларацията за вътресъюзен износ е регламентирана в чл. 13, ал.1 от Базовия Регламент № 2019/2152 на Европейския парламент и на Съвета“:
индивидуален идентификационен номер, определен на оператора партньор в държавата членка на внос, в съответствие с член 214 от Директива 2006/112/ЕО“. 

 

Действия при съобщения за грешка

"Некоректно попълнен VIN на партньора"

Действия при следните съобщения за грешка:

 1. „Некоректно попълнен VIN на партньора. Моля, попълнете коректен VIN номер или в случай, че не Ви е известен ID на партньора“, моля да осъществите контакт  с дирекция „Интрастат“ 
 2. „Ако вида на сделката е 1.2 Дистанционни продажби полето VIN номер на партньора следва да е празно! Моля, проверете коректно ли сте попълнили полето Вид на сделката!“
 3. „Попълненият VIN номер е български!“.  В случай, че декларирания ID e коректно попълнен, моля да осъществите контакт с дирекция „Интрастат“
 4. „Непопълнено поле VIN на партньора. Моля, попълнете полето VIN номер, или в случай, че не Ви е известен ID на партньора“, моля да осъществите контакт с дирекция „Интрастат“
 • В случай че сте допуснали техническа грешка, следва да подадете нова месечна декларация, в която грешките са коригирани.
 • Грешка в полето „VIN номер на партньора“ при описаните съобщения за грешка и разполагате с документи, потвърждаващи коректността на декларираните данни, моля обърнете се към дирекция „Интрастат“ в ЦУ на НАП, като изпратите имейл на електронен адрес: e.pavlova@nra.bg и p.iliev@nra.bg. Изчакайте отговор на Вашия имейл от служител на дирекция „Интрастат“.

Можете да проверите валидността на VIN номера на следния адрес: https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatResponse.html
 

Действия при съобщения за грешка – "Съотношението Нето тегло в кг / Количество по допълнителната мярка е извън допустимия диапазон“

При деклариране на данни за нетно тегло и количество по допълнителна мярка, които генерират съотношение извън допустимите диапазони, приемането на декларацията се отказва и в протокола се изпраща съобщение за грешка: "Съотношението Нето тегло в кг / Количество по допълнителната мярка е извън допустимия диапазон (минимум-максимум) определен от НАП за нето тегло в килограми за единица количество по допълнителна мярка за стока с попълнения код в поле „Код на стока“. Ако разполагате с документи, които да потвърдят коректността на декларираните данни, моля да се обърнете незабавно към дирекция „Интрастат“ в ЦУ на НАП и да изпратите копие от тези документи по електронен път на имейл адреси: r.v.dimitrova@nra.bg и y.assenov@nra.bg, p.iliev@nra.bg . След разглеждане на предоставените документи и приемане на декларираните обстоятелства, експертите от дирекция „Интрастат“ ще извършат приемане на декларацията към датата на нейното действително подаване. 

2. Как се подават коригиращи декларации  по система „Интрастат“? 
Коригиращи декларации се подават в сроковете по за подаване на Интрастат декларации по чл.11 от ЗСВТС
Извън нормативните срокове за подаване на Интрастат декларации, коригиращи декларации се подават в система „Интрастат“, когато настъпят нови обстоятелства по чл. 12, ал 5 „При възникнали нови обстоятелства Интрастат операторът декларира новите данни или извършва корекции в подадените данни в 7-дневен срок от датата на възникване на обстоятелствата.“
Видовете корекции в декларациите са: добавяне на нов ред, редакция на съществуващ ред и изтриване на ред.  Коригираща декларация по система „Интрастат“ се подава като:

 1. 1.    Прикачите файла за коригираща декларация в ИС Интрастат;

При възникнали нови обстоятелства при подаване на коригираща декларация:

 1. 2.    Посочите  причината за подаване на коригираща декларация:

 

 • чл.12, ал.4 от ЗСВТС

Отстраняването на грешки в подадена месечна или коригираща декларация се извършва от Интрастат оператора с подаването на коригираща декларация.

 • чл.12, ал.5 от ЗСВТС    

При възникнали нови обстоятелства Интрастат операторът декларира новите данни или извършва корекции в подадените данни в 7-дневен срок от датата на възникване на обстоятелствата.

 • чл.12, ал.8 от ЗСВТС    

При открити несъответствия при валидация на данните от страна на Националния статистически институт Интрастат операторът извършва корекции в подадените декларации за предходната година до 1 юли на текущата година.

 • Други

3.    Декларацията се проверява и ви извежда статус на подадената коригираща декларация.

Коригиращи декларации в  ИС  Интрастат се подават  за две календарни  години назад: текущата и предходната календарна година.
 
 

Кредитни известия


Кредитни известия се отразяват в Интрастат декларацията в следните случаи: 
     
(1)    В случаите, когато купувачът връща стоки на доставчика, за които има издадено кредитно известие, се декларират по система Интрастат като вътресъюзен износ, като стойността съответства на данните от издаденото кредитно известие.
Правилото за деклариране на върнати стоки е с подаване на Интрастат декларация по поток вътресъюзен износ в случай, че сте задължени по поток вътресъюзен износ. Ако не сте задължен Интрастат оператор по поток вътресъюзен износ, но с размера на кредитното известие за върнати стоки надвишавате прага за деклариране по поток вътресъюзен износ, следва да се регистрирате като Интрастат оператор по поток вътресъюзен износ. 
При условие, че не сте задължен Интрастат оператор по поток вътресъюзен износ и не надвишавате прага за регистрация по поток вътресъюзен износ, декларирането на кредитни известия за връщане на стоки се извършва с подаване на коригираща Интрастат декларация в месеца, в който са декларирани върнатите стоки по поток вътресъюзен внос като корекцията се извършва с редакция на съответния ред, в който са декларирани стоките с размера на издаденото кредитно известие.

(2) Получени кредитни известия за промяна в цената на вече декларирана по система „Интрастат“ стока се декларират по система „Интрастат“. Корекциите се извършват, като се подаде коригираща декларация за месеца, в който е декларирана съответната стока и се коригира декларираната стойност със стойността на издаденото кредитно известие.

(3)    В случаите, когато купувачът получава кредитно известие, с което доставчикът на стоки одобрява отстъпка за купувача, след като фактурата е била издадена, и те се отнасят за специфично дефинирани и вече осъществени доставки на стоки, тогава купувачът е необходимо да отчете тези кредитни известия с подаване на коригираща декларация по Интрастат.

(4)    Ако купувачът получи кредитно известие преди срока за подаване на месечната декларация, тогава той следва да намали стойността на стоката със стойността на полученото кредитно известие.
(5)    Ако купувачът получи кредитно известие, след като вече е подал месечна декларация, той подава коригираща декларация, в която отразява данните от кредитното известие.
(6)    Кредитни известия за покупка или продажба на стоки не трябва да се декларират по системата

Интрастат, ако:

 • търговецът получава отстъпка за достигнати годишни обороти или резултати;
 • кредитното известие е издадено за целия годишен период и не може да бъде разпределено по отделни стоки и периоди;
 • когато е направена отстъпка за извършено плащане преди крайния срок на договора. 

В случай, че издаденото кредитно известие, е извън горецитираните случаи, моля да се обръщате към Инфо център на НАП, тел. 0700 18 700, e-mail: infocenter@nra.bg

 

 

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!