Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM80GC3
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1S85

СЪДЪРЖАНИЕ

Регламенти за вътресъюзната търговия със стоки
 

 1. Регламент (ЕС) 2019/2152 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година за европейската бизнес статистика (включително за вътресъюзната търговия със стоки)        
 2. Регламент (ЕС) за изпълнение № 2020/1197 на Комисията от 30 юли 2020 година за установяване на технически спецификации и правила по силата на Регламент на Европейския парламент и на Съвета № 2019/2152 за европейска бизнес статистика.
 3. Делегиран Регламент (ЕС) 2021/1704 на Комисията от 14 юли 2021 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2019/2152 на Европейския парламент и на Съвета чрез допълнително уточняване на подробности за статистическата информация, която трябва да се предоставя от данъчните и митническите органи, и за изменение на приложения V и VI към него (текст от значение за ЕИП)
 4. Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1225 на Комисията от 27 юли 2021 година за определяне на правилата за обмена на данни съгласно Регламент (ЕС) 2019/2152 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1197 на Комисията по отношение на държавата членка на извънсъюзен износ и задълженията на отчетните единици

 

Нови полета от януари 2022 г.

 1. понятията „пристигания“ и „изпращания“ на стоки са заменени съответно с „вътресъюзен внос“ и „вътресъюзен износ“, понятието „вътреобщностна търговия“ се замени с „вътресъюзна търговия“ със стоки.
 2. декларират се две нови данни по отношение на вътресъюзен износ: „страна на произход“ и „VIN номер на партньора“ (данъчен идентификационен номер на партньора)

Срокът за подаване на декларациите за референтен период месец януари 2023 г. е до 14.02.2023 г. (при годишно задължение) или до 20.02.2023 г. (при текущо задължение за първия референтен период)

 • Актуализираните образци на документи и формуляри по система Интрастат предстои да се публикуват на страницата на НАП през месец януари 2023 г.
 • В Заповед на председателя на НСИ № РД – 05 – 485/03.11.2022 г. са определени праговете и видовете данни, които подлежат на деклариране по система Интрастат за 2023 г.     

Съгласно Номенклатурата на страните в сила 2021г. т.н. Геономенклатура - Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1197 търговията със Северна Ирландия се декларира по система Интрастат, а с останалата част на Великобритания с митническа декларация. Кода за деклариране за Северна Ирландия е „XI“. 

 

Интрастат оператори и задължения за деклариране по система Интрастат

Задължени лица за подаване на декларации по система „Интрастат“ – Интрастат оператори, са лицата регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност, които осъществяват вътресъюзна търговия  със стоки в годишни обеми, изразени в стойност, над праговете за деклариране, определени със заповед на председателя на Националния статистически институт. Заповедта се обнародва в „Държавен вестник“ до 31 октомври на текущата година.
Праговете за деклариране за 2023 г. съгласно Заповед РД - 05 - 485/03.11.2022г. на Председателят на НСИ са:

 • За вътресъюзен внос (пристигания) - 700 000 лв.
 • За вътресъюзен износ (изпращания) – 1 000 000 лв.

 
Праговете за деклариране на статистическа стойност за 2023 г. са:
 

 • За вътресъюзен внос (пристигания) – 11  000 000 лв.
 • За вътресъюзен износ (изпращания) - 29 300 000 лв.

 
Прагът за опростено  деклариране на единични сделки с ниска стойност  е 390 лв. 
  
Търговците на стоки могат да имат възникнало годишно или текущо задължение за деклариране по система Интрастат в зависимост от периода на възникване на задължението.
Годишно задължение за деклариране по система Интрастат поотделно за вътресъюзен внос(пристигания) и вътресъюзен износ(изпращания) за текущата година възниква, когато годишният обем на вътресъюзната търговия със стоки през предходната година надхвърли съответния праг за текущата година.
Текущо задължение за деклариране по система Интрастат поотделно за вътресъюзен внос и вътресъюзен износ през дадена година възниква, когато лицето не е имало възникнало годишно задължение и в рамките на годината обемът вътресъюзна търговия със стоки за даден търговски поток надхвърли съответния праг за съответната година.
 

Нормативна уредба

Нормативният срок за подаване на месечна Интрастат декларация е до 14-то число на месеца, следващ референтния период.
Срокът за подаване на Интрастат декларация за първия референтен период при възникнало текущо задължение е до 20-то число на месеца, следващ първия референтен период. За следващите референтни периоди срокът е до 14-то число на месеца следващ референтния период.
 

Видовете Интрастат декларации

Как се подават Интрастат - декларациите? 
Декларациите се подават по електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис. Това може  да бъде направено през електронните услуги на НАП
При техническа невъзможност, Интрастат декларациите (във формат .xml на електронен носител) се подават в компетентната териториална дирекция на НАП, придружени  с Писмо за възникнала техническа невъзможност.  
 
Ново поле в декларацията за вътресюзен износ (изпращания) от януари 2022 г.: „VIN ( VAT identification number – ДДС идентификационен номер)
 
Основната дефиниция по отношение полето „VIN номер на партньора“ в декларацията за вътресъюзен износ е регламентирана в чл. 13, ал.1 от Базовия Регламент № 2019/2152 на Европейския парламент и на Съвета“:
индивидуален идентификационен номер, определен на оператора партньор в държавата членка на внос, в съответствие с член 214 от Директива 2006/112/ЕО“. 

 

Действия при съобщения за грешка

Действия при следните съобщения за грешка:

 1. „Некоректно попълнен VIN на партньора. Моля, попълнете коректен VIN номер или в случай, че не Ви е известен ID на партньора“, моля да осъществите контакт  с дирекция „Интрастат“ 
 2. „Ако вида на сделката е 1.2 Дистанционни продажби полето VIN номер на партньора следва да е празно! Моля, проверете коректно ли сте попълнили полето Вид на сделката!“
 3. „Попълненият VIN номер е български!“.  В случай, че декларирания ID e коректно попълнен, моля да осъществите контакт с дирекция „Интрастат“
 4. „Непопълнено поле VIN на партньора. Моля, попълнете полето VIN номер, или в случай, че не Ви е известен ID на партньора“, моля да осъществите контакт с дирекция „Интрастат“
 • В случай, че сте допуснали грешка, следва да подадете нова месечна декларация, в която грешките са коригирани.
 • Нямате грешка в полето „VIN номер на партньора“ при описаните съобщения за грешка и разполагате с документи, потвърждаващи коректността на декларираните данни, моля обърнете се към дирекция „Интрастат“ в ЦУ на НАП, като изпратите имейл на електронен адрес: e.pavlova@nra.bg и p.iliev@nra.bg. Изчакайте отговор на Вашия имейл от служител на дирекция „Интрастат“.

Можете да проверите валидността на VIN номера на следния адрес: https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatResponse.html
 


 

 

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!