Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM80GS6
Z7_PPGAHG8009V440QP98PEM80CV7

Заповед №РД-05-485/03.11.2022г. за определяне на праговете за деклариране по системата „Интрастат“ за 2023 г.

Дата на публикуване: Nov 11, 2022