Z6_PPGAHG80013BF064LREJVE00L1
Z7_PPGAHG80013BF064LREJVE0032

СЪДЪРЖАНИЕ

В тази страница ще намерите важна информация за адресиране на писмени запитвания и издаването на становища по приложението на данъчното и осигурителното и законодателството, както и на нормативните актове в областта на хазарта:

Адресиране на писмените запитвания, свързани с данъчното, осигурителното и законодателството в областта на хазарта

Към Централно  управление на НАП се адресират:

  • запитвания от орган на законодателната, изпълнителната и съдебната власт на централно ниво (съответно от лица, заемащи ръководни длъжности в администрациите към орган на държавната власт), народни представители и национално представени организации, национални медии; 
  • запитвания на производители и вносители на фискални устройства и/или на интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност;
  • писма, съдържащи предложения за законодателни промени, както и тези, за чийто отговор се изискват законодателни промени;
  • писма, чийто отговор изисква промени в софтуерните продукти, използвани от НАП, както и писма относно начина на използването на софтуерните продукти;
  • запитвания във връзка с прилагане на Спогодбите за социална сигурност и определяне на приложимо законодателство по съответните Регламенти за координация на системите за социална сигурност;
  • запитвания във връзка с прилагане на законодателството в областта на хазарта. 

Проектите на отговори на тези запитвания се изготвят от дирекция „Данъчно-осигурителна методология“ при ЦУ на НАП.

Към компетентната дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ при Централно  управление на НАП (дирекции ОДОП София, Пловдив, Велико Търново, Варна или Бургас) се адресират всички останали (извън горепосочените) писмени запитвания с методологичен характер.
Проектите на отговори на тези запитвания се изготвят от отдел „Данъчно-осигурителна практика“ в съответната дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ при ЦУ на НАП, с изключение на запитванията, квалифицирани като сложен казус, които се препращат за отговор в дирекция „Данъчно-осигурителна методология“ при ЦУ на НАП.  

 

Идентифициране на лицата, с чиито права и задължения са свързани  писмените запитвания

В кореспонденцията си с НАП гражданите и фирмите трябва да посочват данните си за идентификация (чл. 84 от ДОПК), както и идентификацията на лицата, с чиито права и задължения е свързано запитването им (чл. 85 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс). В тази връзка при отправяне на писмено запитване следва да се има предвид, че заинтересованите лица могат да получат отговор на интересуващите ги въпроси след като:

  • се идентифицират като задължени лица и 
  • изложат относимите  факти и обстоятелства, касаещи осъществяваната от тях дейност.

В случаите, когато не се съдържат данни за идентификация на подателя, то той се информира в 3-дневен срок за констатираните непълноти и се определя 7-дневен срок за посочване на идентификационните данни. При непосочване на данните в указания срок, запитването се архивира. Този ред се прилага и когато подателят на запитването е консултант (адвокат, счетоводител, адвокатско дружество, счетоводна къща, консултантска компания или други подобни) и в запитването не се съдържат данни за задълженото лице, за което се пита. В тези случаи консултантът може да се обърне към национално представената си организация с оглед поставянето на принципен въпрос.

Когато подателят на запитването е консултант (адвокат, счетоводител, адвокатско дружество, счетоводна къща, консултантска компания или други подобни) и поставените въпроси касаят негов идентифициран клиент, отговор се предоставя, ако консултантът е извършил проучване на съществуващата практика (административна и съдебна), описал я е в запитването и е изразил собствено мотивирано становище по поставения въпрос. В случай че тази информация не се съдържа в запитването, лицето се уведомява в 3-дневен срок за необходимостта от предоставяне на същата. В случай че лицето не представи исканата информация в 14-дневен срок, запитването се архивира, а запитващият се информира, че въпросът може да бъде зададен пряко от заинтересованото задължено лице. 

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!