Z6_PPGAHG800PH880Q36HUI0S1LE1
Z7_PPGAHG800PH880Q36HUI0S1LU5

СЪДЪРЖАНИЕ

Изпълнителен директор Румен Спецов - тел.: 02/9859 3001 e-mail: r.spetsov@nra.bg

 

Зам. изпълнителен директор Милена Кръстанова - тел.: 02/9859 6151, е-mail: m.krastanova@nra.bg

 

Зам. изпълнителен директор Евгени Нанков -  тел.: 02/98593701, е-mail: e.nankov@nra.bg 

 

Зам. изпълнителен директор Боряна Жилова - тел.: 02/98593203, е-mail: b.ognianova@nra.bg

 

Зам. изпълнителен директор Венцислава Петкова - тел.: 02/98593203, е-mail: v.petkova@nra.bg

 

Главен секретар - Николай Мишовски - тел.: 02/98593525, е-mail: n.mishovski@nra.bg

 

Дирекция "Събиране", директор Силвия Стефанова - тел.: 02/9859 5021,  е-mail: s.stefanova@nra.bg

 

Дирекция "Държавни вземания", директор Станислав Христов -  тел.: 02/9859 5087, е-mail: st.hristov@nra.bg

 

Дирекция "Информационни системи и електронно управление", директор Малина Панайотова- тел.: 02/9859 3307, е-mail: m.panayotova@nra.bg

 

Дирекция "Сигурност", директор Павел Виденов - тел.: 02/98593305, е-mail: p.videnov@nra.bg

 

Дирекция "Управление на риска", директор Николай Петков - тел.: 02/976 06 50, е-mail: n.petkov@nra.bg

 

Дирекция "Обслужване", директор Боряна Георгиева - тел.: 02/98593101, е-mail: b.georgieva@nra.bg

 

Дирекция "Контрол", директор Пламен Димитров - тел.: 02/98593234, е-mail: p.dimitrov@nra.bg

 

Дирекция "Анализи и прогнози", директор Иван Пейчинов - тел.: 02/976 06 63, е-mail: i.peytchinov@nra.bg

 

Дирекция "Правна", директор Пенка Йорданова - тел.: 02/98593033, е-mail: p.yordanova@nra.bg (този имейл не е за кореспонденция с администрацията) 

 

Дирекция  "Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане", директор  Десислава Калудова - тел.: 02/9859 3061, е-mail: d.kaludova@nra.bg

 

Дирекция "Интрастат", директор Невена Георгиева - 02/976 04 61, е-mail: n.p.georgieva@nra.bg 

 

Дирекция  "Управление на човешките ресурси", директор Мария Димитрова - тел.: 02/9859  3220, е-mail: maria.dimitrova@nra.bg

 

Дирекция  "Централно звено за връзка", директор Антоанета Съева - тел.: 02/9859 3336, е-mail: a.saeva@nra.bg

 

Дирекция "Бюджет и финанси", директор Весела Симеонова, тел.: 02/9859 3240,  е-mail: v.simeonova@nra.bg

 

Дирекция "Комуникации", директор Анна Митова, тел.: 02/9859 30 28,  е-mail: a.mitova@nra.bg или prd@nra.bg 

 

Инспекторат - ръководител Радмила Станимирова -  тел.: 02/976 06 41 , е-mail: r.stanimirova@nra.bg

 

Дирекция "Надзор върху хазарта и хазартните дейности", директор Александър Попов - 02/9859 5860  е-mail: a.popov@nra.bg 

 

Дирекция  "Данъчно-осигурителна методология, директор Росен Иванов - тел.: 02/9859  3049, е-mail: r.ivanov@nra.bg

 

Дирекция "Логистика", директор Емил Минчев -  тел.: 02/9859  3524, е-mail: e.minchev@nra.bg

 

Дирекция  "Допълнително задължително пенсионно осигуряване", директор Росица Георгиева - тел.: 02/9859 61 61, е-mail: r.georgieva@nra.bg

 

Дирекция "Координация на проекти, международни дейности и протокол" , директор Венелин Петров - тел.: 02/9859 3111; 02/ 976 06 70, е-mail: v.petrov@nra.bg

 

Дирекция "Стратегическо планиране и управление на промяната", директор Николай Гетов - тел.: 02/976 06 20, е-mail: n.getov@nra.bg

 

Дирекция "Вътрешен одит", директор  Людмила Михайлова - тел.: 02/976 0631, е-mail: l.mihailova@nra.bg

 

Дирекция "Информационен център", директор  Десислава Стефанова - тел.: 02/9859 6145, е-mail: d.r.stefanova@nra.bg

 

Дирекция "Мрежова и информационна сигурност на системите", директор Цоньо Цонев - тел.: 052/360540, е-mail: ts.tsonev@nra.bg

 

Главна дирекция "Фискален контрол", главен директор Филипина Тодорова - е-mail: f.todorova@nra.bg

 

ГДФК, дирекция "Селекция и последващ контрол", директор Даниела Венева - е-mail: d.veneva@nra.bg

 

ГДФК, дирекция "Оперативни дейности", директор Тотю Карапеев - е-mail: t.karapeev@nra.bg

 

Длъжностно лице за защита на данните Георги Николов - тел.: 02/9859 3335, е-mail: g.nikolov@nra.bg

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!