Z6_PPGAHG8001JK40QLI7Q6MR08G1
Z7_PPGAHG8001JK40QLI7Q6MR0846

СЪДЪРЖАНИЕ

В страницата ще намерите информация за възможностите и адресите, на които да подавате сигнали, жалби и предложения, както и да направите искане за тълкуване на нормативен акт. 

Сигнали, жалби, предложения, благодарствени писма, похвали 


Сигнали  за  данъчно-осигурителни нарушения, жалби за действие или бездействие на служители в НАП, предложения, благодарствени писма и похвали се подават:

 • По електронен път, на всички официални електронни адреси на ЦУ/ ТД/офис на НАП в страната, публикувани на страницата на НАП, задължително подписани с електронен подпис, както и на  електронния адрес на Информационния център на НАП: infocenter@nra.bg. Информацията трябва да бъде пълна, конкретна и когато е на български език да е изписана на кирилица.
 • На информационния телефон на НАП: 0700 18 700. На цената на градски разговор от цялата страна или по тарифата на съответния мобилен оператор. Сигнали се приемат от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 ч. Задължително условие при подаване на сигнал е обаждането да не е анонимно. 
 • По пощата – информация, за нередности и сигнали за данъчно осигурителни нарушения от физически и юридически лица в Национална агенция за приходите може да изпращате на адрес: 1000 София, бул.“Княз Александър Дондуков“ №52 или на адреса на компетентната ТД на НАП.
 • В деловодствата на структурите на НАП на хартиен носител. Вижте адресите в рубриката "Контакти"
 • За да подадете сигнал, можете да използвате  и специални кутии, поставени в администрацията. Кутиите за сигнали, предложения и мнения са разположени в офисите на териториалните структури на НАП.

Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години (съгласно разпоредбите на чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс)
За анонимни се считат тези предложения и сигнали, в които не са посочени данни за подателя (съгласно чл. 56 от Устройствения правилник на НАП):

 1. Три имена и  постоянен адрес или адрес за кореспонденция;
 2. Подпис на подателя – саморъчен, когато сигналът се подава на хартиен носител, или квалифициран електронен подпис, когато сигналът се подава по електронен път. 

 

Въпроси за нормативни актове и тълкуването им

Отговор на въпроси, свързани с тълкуването на данъчното и осигурително законодателство, становище или указание, можете да поставите в писмен вид на всички официални електронни адреси на дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" /ОДОП/ в страната или на официалният електронен адрес: nap@nra.bg към дирекция „Данъчно-осигурителна методология“ в Централно управление на НАП, но задължително подписани с електронен подпис.

Официално запитване към НАП можете да отправите и в писмен вид на хартиен носител, чрез деловодствата на ТД/офиси на НАП или чрез деловодствата на дирекция ОДОП . 

Информационният център на НАП не дава информация по въпроси, свързани с тълкуване на законодателство, становища и указания

Вижте повече: Информационен център на НАП

Тук можете да намерите важна информация за издаването на писмени становища по приложението на данъчното, осигурителното и законодателството в областта на хазарта

 

Сигнали за корупция

Информация за нередности и сигнали за корупция в Национална агенция за приходите, може да изпращате:

 • по пощата на адрес: гр. София, 1000, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 52;
 • на адресите на всички структури на НАП.

Ако имате информация за конкретна корупционна проява на служител на НАП, можете да изпратите сигналът си:

 • по електронен път на имейл адрес: infocenter@nra.bg;
 • или подписани с електронен подпис на nap@nra.bg
 • или на електронните адреси на структурите на НАП за електронно подписана кореспонденция.

Сигнали да подадете и:

 • на информационния телефон на НАП: 0700 18 700 на цена, съгласно тарифата на Вашия телефонен оператор. Сигнали се приемат от понеделник до петък от 9,00 до 17,30 ч. Задължително условие при подаване на сигнал е обаждането да не е анонимно.
 • в специални кутии, поставени в администрацията. Кутиите за сигнали, предложения и мнения са разположени в офисите на териториалните структури на НАП;
 • чрез Информационна система за координация и комуникация между антикорупционните структури (ИСККАС), която се достъпва чрез портала на Националния съвет по антикорупционни политики към Министерски съвет.

Вижте повече информация за сигналите за корупция 

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!