Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN34T4
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SO6

Промени, свързани с доброволно деклариране на данни за превозите на стоки с висок фискален риск

Дата на публикуване: Jun 3, 2021