Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN34T4
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SO6

СЪДЪРЖАНИЕ

Какво е фискален контрол?

Фискалният контрол е съвкупност от действия на органи по приходите /служители на НАП/, осъществявани с цел предотвратяване укриването на данъци и на данъчни измами, които се извършват във връзка с движението /превоза/ на стоки с висок фискален риск на територията на България.

Прилага се за всички стоки с висок фискален риск, независимо от мястото на получаване/разтоварване: територията на страната, на друга държава – членка на Европейския съюз или на трета страна. Не се прилага за стоки под митнически режим.

 

ВАЖНО: от 1 юни е активна нова е-услуга за деклариране на данни за превози на стоки с висок фискален риск. Вижте повече в рубрика "Предварително деклариране на данни"

 

Къде е регламентиран?

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, чл.12, ал. 1-8, без ал.4; чл.13; чл. 121а; чл. 127а-з; чл. 278б; §1 от Допълнителните разпоредби, т. 26-28.

Наредба № Н-2 от 30 януари 2014 г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България и изискванията към фискалните контролни пунктове.

Вижте кои са стоките с висок фискален риск.

 

Кои са компетентните контролни органи?

Съгласно чл. 127а, ал. 1 от ДОПК, фискалният контрол се извършва от органи по приходите, оправомощени със заповед на изпълнителния директор на НАП, без да е необходимо изрично писмено възлагане. Правомощията на компетентните контролни органи са регламентирани в чл. 12, ал. 1 – 8 от ДОПК, с изключение на ал. 4.

Какви са обозначителните знаци и облекло?

Спирането на транспортно средство се извършва със стоп палка само на фискален контролен пункт /ФКП/ от органи по приходите /екип в състав не по-малко от двама служители/, снабдени с ясно различими и видими, включително през тъмната част на денонощието, обозначителни знаци и облекло, които задължително съдържат надписи: „Национална агенция за приходите“ или НАП и „Фискален контрол“, както и логото на Националната агенция за приходите. (Вижте: Заповед на изпълнителния директор на НАП за облеклото и обозначителните знаци на "Фискален контрол")

Къде са разположени фискалните контролни пунктове /ФКП/?

ФКП са обособени места, участъци от пътната мрежа или територии на железопътни гари, летища за обществено ползване и пристанища за обществен транспорт, включително прилежащи към тях части, в които органите по приходите могат да извършват фискален контрол. Списък на фискалните контролни пунктове.

Кои лица подлежат на проверка?

Какви действия извършват органите по приходите?

Действия по фискален контрол върху движенията на стоки с висок фискален риск включват:

 1. Спиране на транспортно средство, превозващо стока на територията на България;
 2. Проверка дали с транспортното средство се превозва стока с висок фискален риск;
 3. Проверка на самоличността на водача и на лицето/лицата, придружаващо/ придружаващи стоката;
 4. Проверка на документите, придружаващи стоката;
 5. Поставяне на технически средства за контрол /ТСК/ на транспортното средство, превозващо стока с висок фискален риск;
 6. Отстраняване на поставените ТСК;
 7. Проверка/оглед на превозваната стока в транспортното средство и на мястото на получаването/разтоварването й. Вижте цялата процедура

Вижте: Кога се прилага предварително обезпечаване при фискален контрол?

Важно е да знаете:

 • Органите по приходите имат право да спират транспортни средства с товароносимост над 3 тона. В случаите на съмнение, че за превоз на стоки с висок фискален риск се използват транспортни средства с товароносимост под 3 тона с цел заобикаляне на контрола, се прилагат разпоредбите за извършване на фискален контрол;
 • На фискален контрол подлежат и спрели транспортни средства, превозващи стоки с висок фискален риск, независимо от тяхното местоположение на територията на България;
 • Данните за вида и количеството на стоката, изпращача и получателя, мястото и датата на получаване на стоката, очаквания час на получаване/разтоварванe, информацията за движението на стоките и действията по фискален контрол на органите по приходите се вписват в електронен регистър „Фискален контрол“;
 • За всяко контролно действие се съставя протокол;
 • С фискалния контрол не се установяват задължения за данъци, но могат да се установяват определени факти и обстоятелства от значение за задълженията за данъци;
 • Действията на органите по приходите може да се обжалват в 14-дневен срок от извършването им пред териториалния директор на ТД на НАП, на основание чл. 127ж във връзка с чл. 41 от ДОПК. Жалбата не спира предприетите действия.

Вижте още: Предварително деклариране на данни за превоз на стоки с висок фискален риск

Данъчно–осигурителен процесуален кодекс /ДОПК/

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!