Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN34T4
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SO6

СЪДЪРЖАНИЕ

Какво е фискален контрол?

Фискалният контрол е съвкупност от действия на органи по приходите /служители на НАП/, осъществявани с цел предотвратяване укриването на данъци и на данъчни измами, които се извършват във връзка с движението /превоза/ на стоки с висок фискален риск на територията на България.

Прилага се за всички стоки с висок фискален риск, независимо от мястото на получаване/разтоварване: територията на страната, на друга държава – членка на Европейския съюз или на трета страна. Не се прилага за стоки под митнически режим.

 

ВАЖНО: от 3 октомври 2023 г. е активна нова е-услуга за деклариране на данни за превози на стоки с висок фискален риск. Вижте повече в рубрика  "Предварително деклариране на данни"

 

Регламентация

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, чл. 12, ал. 1 – 8, с изключение на ал. 4; чл.13; чл. 121а; чл. 127а-и и, чл. 278б; §1 от Допълнителните разпоредби, т. 26-28 и др. 

Наредба Н-5 от 29 септември 2023 г. от 29 септември 2023 г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България.

Вижте кои са стоките с висок фискален риск.

Обнародвани са промени в Наредба № Н-5 от 29 септември 2023 г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол 

 

Кои са компетентните контролни органи?

Съгласно чл. 127а, ал. 1 от ДОПК, фискалният контрол се извършва от органи по приходите, оправомощени със заповед на изпълнителния директор на НАП, без да е необходимо изрично писмено възлагане. 
Правомощията им са уредени в чл. 12, ал. 1 – 8, с изключение на ал. 4; чл.121а, ал.1 – 4 и ал.8; чл.127а, ал.1 и 6; чл.127б, ал.2 – 5; чл.127в – чл.127е и други от ДОПК, а редът и условията за извършване на контрола – в Наредба Н-5 от 29 септември 2023 г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България.
 

Обозначителни знаци и облекло

Обозначителните знаци и облекло на органите по приходите, които извършват фискален контрол, са ясно различими и видими, включително през тъмната част на денонощието и задължително съдържат надписи: „Национална агенция за приходите“ или НАП и „Фискален контрол“, както и логото на Националната агенция за приходите (Вижте: Заповед на изпълнителния директор на НАП за облеклото и обозначителните знаци на "Фискален контрол").

Органите по приходите /екип в състав не по-малко от двама служители/, в обозначителни знаци и облекло, могат да спират транспортни средства на фискални контролни пунктове.

 

Фискални контролни пунктове


Фискалните контролни пунктове /ФКП/ са обособени места, участъци от пътната мрежа или територии на железопътни гари, летища за обществено ползване и пристанища за обществен транспорт, включително прилежащи към тях части, в които органите по приходите могат да извършват фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск при изпълнение  на всички правомощия, които им предоставя Данъчно-осигурителният процесуален кодекс.
Извън фискалните контролни пунктове органите по приходите не могат да спират транспортни средства.

Списък на фискалните контролни пунктове.

 

Лица, подлежащи на проверка

 • Водачите на транспортни средства, превозващи стоки. Вижте повече.
 • Лицата, придружаващи стоката. Вижте повече.
 • Получателите/купувачите на стоки с висок фискален риск. Вижте повече.
 • Получателят или купувачът/придобиващият в тристранна операция или крайният получател във верига последователни доставки на стоки. Вижте повече.
 • Доставчикът или продавачът/прехвърлител в тристранна операция или първият доставчик във верига последователни доставки на стоки. Вижте повече.
 • Фактическите получатели/изпращачи на стоките при претоварване/претоварни операции - превозвачът и лицето, организиращо превоза.  Вижте повече.

 

Какви действия извършват органите по приходите?

Действията по фискален контрол на органите по приходите може да включват:

 • спиране на транспортно средство, превозващо стока на територията на Република България;
 • проверка дали с транспортното средство се превозва стока с висок фискален риск;
 • проверка на самоличността на водача и на лицето/лицата, придружаващо/ придружаващи стоката;
 • проверка на документите, придружаващи стоката, включително за сертификати за годност и за наличие на уникален номер на превоза /УНП/;
 • поставяне на технически средства за контрол на транспортното средство, превозващо стока с висок фискален риск; обезпечаване на стоката с опис или по друг законен начин;
 • отстраняване на поставените технически средства за контрол/премахване на другите наложени обезпечения;
 • проверка и оглед на превозваната стока в транспортното средство и на мястото на получаване/разтоварване, включително проверка за съответствие с предварително декларираните данни;
 • изцяло документални проверки по чл. 12, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1, 4, 5, 6, 7 и 8 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.  Вижте цялата процедура

 

Важно е да знаете:

 • Органите по приходите могат да спират транспортни средства с товароносимост над 3,5 тона, а при съмнение, че за превоз на стоки с висок фискален риск се използват транспортни средства с цел заобикаляне на контрола и транспортни средства с по-малка товароносимост. При идентифициране на транспортни средства могат да си взаимодействат с органите на Министерство на вътрешните работи.
 • На фискален контрол подлежат и спрели транспортни средства, ако превозват стоки с висок фискален риск, независимо от местоположението им на територията на Република България.
 • Данните за вида и количеството на стоката; изпращача и получателя; мястото и датата на получаване на стоката; очаквания час на получаване/разтоварване/ претоварване/дотоварване; предварително декларираните данни за превоза; данни за генерирания при предварителното деклариране уникален номер за превоза; коригираните или анулирани предварително декларирани данни; данните за извършено потвърждаване на получаване/изпращане на стоки; данни за служебно издаден УНП и други служебно извършени действия; информация за движението на стоките и извършените действия по фискален контрол се вписват в електронен регистър „Фискален контрол“.
 • За всяко контролно действие се съставя протокол.
 • С фискалния контрол не се установяват задължения за данъци, но могат да се установяват определени факти и обстоятелства от значение за задълженията за данъци.
 • Действията на органите по приходите могат да се обжалват на основание чл. 127ж  от ДОПК в 14-дневен срок от извършването им пред териториалния директор на НАП по реда на чл. 41 от ДОПК. Жалбата не спира предприетите действия.
Данъчно–осигурителен процесуален кодекс /ДОПК/

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!