Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KK7
Z7_PPGAHG8009V440QP98PEM80CC4

СЪДЪРЖАНИЕ

Случаите, при които се пристъпва към предварително обезпечаване при фискален контрол от публичен изпълнител и/или от орган по приходите (на самостоятелно основание) са регламентирани изчерпателно в чл. 121а, ал. 1, т. 1 – 4 и ал. 2 от ДОПК. Това са:

  • нарушаване целостта на техническите средства за контрол /ТСК/;
  • неспазване на забраната по чл. 13, ал. 3, т. 4 от ДОПК;
  • несъответствие между посоченото в документите и установеното при проверката вид и/или количество на стоката;
  • неявяване на водача на транспортното средство или на получателя/купувача на стоката на мястото на получаването/разтоварването й;
  • установяване от орган по приходите, че при последващо разпореждане със стоката събирането на дължимите данъци ще бъде невъзможно или значително ще се затрудни.

Изземване на стока

Органът по приходите предприема действия за обезпечаване на доказателствата и изземва стоката и документите за нея при условията на чл. 121а, ал. 3 от ДОПК, със срок на действие до 72 часа без разрешение на съда. В този случай забраната за разпореждане по чл. 13, ал. 3, т. 4 продължава своето действие, а стоката се освобождава след представяне на обезпечение.

Освобождаването на иззетите стока се извършва след представяне на обезпечение в пари или безусловна и неотменяема банкова гаранция със срок на действие не по-малък от 6 месеца в размер 30 на сто от пазарната стойност на стоката и след заплащане на разноските по изземването и съхранението й.

Срок за заплащане на обезпечението – определеният срок за заплащане на обезпечението 24/72 часа започва да тече от крайния час на приключване на проверката.

Размер на обезпечението – посочва се в съставения протокол, връчен на получателя/купувача.

Внасяне/осигуряване на обезпечението

Сумата на обезпечението, представляваща 30 на сто от пазарната стойност на стоката следва да се преведе по банкова сметка на съответната ТД на НАП.

Банковата гаранция или платежното нареждане за преведената сума следва да бъдат представени в срок от 24/72 часа на съответния началник сектор „Оперативни дейности“ по местоизвършване на фискалния контрол и изпратени на електронен адрес: fisc.control@nra.bg.

Банковата гаранция се издава от:

  • лице, което е получило лиценз за банка от Българската народна банка /БНБ/;
  • банка със седалище в трета държава, която е получила лиценз от БНБ да осъществява дейност в Р България чрез клон;
  • банка, получила разрешение за извършване на банкова дейност от компетентните органи на държава членка, която предоставя директно или чрез клон услуги на територията на Р България.

Последици от непредоставяне на обезпечението

В случай че обезпечението не се представи в срок до 72 часа от изземването, а при бързоразваляща се стока – до 24 часа, стоката се смята за изоставена в полза на държавата. Тези обстоятелства се отразяват в протокол за вида и количеството на изоставената в полза на държавата стока и в регистър „Фискален контрол“.

Обжалване на действията на органа по приходите при извършване на фискален контрол

Действията на органите по приходите при извършването на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск може да се обжалват в 14-дневен срок от извършването им пред териториалния директор на ТД на НАП по местонахождение на обекта/местоизвършването им, на основание чл. 127ж във връзка с чл. 41 от ДОПК. Жалбата не спира предприетите действия.

Важно! Предварително обезпечаване при фискален контрол може да извършва:

  • публичният изпълнител (на основание чл. 121а, ал. 1 от ДОПК), чрез налагане на предварителни обезпечителни мерки в размер не по-малко от 30 на сто от пазарната стойност на стоката по искане на орган по приходите, и
  • органът по приходите (на основание чл. 121а, ал. 3 от ДОПК), чрез предприемане на действия за обезпечаване на доказателства по чл. 40 от ДОПК и определяне на обезпечение в размер на 30 на сто от пазарната стойност на стоката.
Данъчно–осигурителен процесуален кодекс /ДОПК/

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!