Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KK7
Z7_PPGAHG8009V440QP98PEM80CC4

СЪДЪРЖАНИЕ

Предварително обезпечаване

Случаите, при които се пристъпва към предварително обезпечаване при фискален контрол от публичен изпълнител и/или от орган по приходите /на самостоятелно основание/, са регламентирани изчерпателно в чл. 121а, ал. 1, т. 1 – 5 и ал. 2 от ДОПК. Това са:

 • нарушаване целостта на техническите средства за контрол /ТСК/;
 • неспазване на забраната по чл. 13, ал. 3, т. 4 от ДОПК;
 • несъответствие между посоченото в документите или в предварително декларираните данни за превоза на стоката и установеното при проверката вид и/или количество на стоката;
 • неявяване на водача на транспортното средство или на получателя/купувача на стоката на мястото на получаването/разтоварването ѝ;
 • неспазване на реда за предварително деклариране на данни за превоза на стока.
 • установяване от орган по приходите, че при последващо разпореждане със стоката събирането на дължимите данъци ще бъде невъзможно или значително ще се затрудни.

 

Права и задължения при предварително обезпечаване

При предварителното обезпечаване при фискален контрол, задължените лица могат да бъдат:

 • получатели/купувачи/придобиващи в тристранна операция или крайни получатели във верига последователни доставки или
 • доставчици или продавачи/прехвърлители в тристранни операции, съответно първи доставчици във верига последователни доставки.

При предприети действия за предварително обезпечаване при фискален контрол, лицето – получател/купувач/придобиващият в тристранна операция или крайният получател във верига последователни доставки на стоки има право:

 • Да представи пред органа по приходите обезпечение в пари или безусловна и неотменяема банкова гаранция със срок на действие, не по-малък от 6 месеца, в размер 30 на сто от пазарната стойност на стоката/определена от орган по приходите в издадения протокол/и същевременно
 • Да заплати разходите по съхранение на стоката /когато има такива/.

В този случай стоката, спрямо която са предприети действия по чл. 40 от ДОПК за обезпечаване на доказателства /иззетата стока/ се освобождава. Спрямо нея отпада забраната за разпореждане.

 • Да поиска заплащане на възникналите във връзка с подложената на фискален контрол стока с висок фискален риск дължими данъци със сумата, внесена при предварителното обезпечение.

По отношение на имуществото на доставчик или продавач/прехвърлител в тристранна операция, съответно първия доставчик във верига последователни доставки на стока с висок фискален риск, на основание чл.121а, ал.8 от ДОПК:
„При неспазване на реда за предварително деклариране на данни за превоз на стока или несъответствие между предварително декларираното и установеното при проверка на вид и/или количество на стоката, в случаите по чл. 127и разпоредбите на ал. 1 - 6 се прилагат по отношение на имуществото на доставчик или продавач/прехвърлител в тристранна операция, съответно първия доставчик във верига последователни доставки на стока с висок фискален риск“ /Виж чл.121а, ал.8 от ДОПК/.

 

Изземване на стока

Органът по приходите предприема действия за обезпечаване на доказателствата и изземва стоката и документите за нея на основание чл. 121а, ал. 3 от ДОПК, със срок на действие до 72 часа, без разрешение на съда и определя размер на предварителното обезпечаване на вземането. В този случай забраната за разпореждане по чл. 13, ал. 3, т. 4 продължава своето действие, а стоката се освобождава след представяне на определеното обезпечение.

Освобождаването на иззетите стока се извършва след представяне на обезпечение в пари или безусловна и неотменяема банкова гаранция със срок на действие не по-малък от 6 месеца в размер 30 на сто, съответно 10 на сто от пазарната стойност на стоката и след заплащане на разноските по изземването и съхранението ѝ.

Срок за заплащане на обезпечението – определеният срок за заплащане на обезпечението 24/72 часа започва да тече от крайния час на приключване на проверката.

Размер на обезпечението – посочва се в съставения протокол, връчен на получателя/купувача.

 

Внасяне/осигуряване на обезпечението

Сумата на обезпечението, представляваща 30 на сто от пазарната стойност на стоката следва да се преведе по съответната банкова сметка.
Банковата гаранция или платежното нареждане за преведената сума следва да бъдат представени в срок от 24/72 часа на съответния началник сектор „Оперативни дейности“ по местоизвършване на фискалния контрол и изпратени на електронен адрес: fisc.control@nra.bg.

Банковата гаранция се издава от:

 • лице, което е получило лиценз за банка от Българската народна банка /БНБ/;
 • банка със седалище в трета държава, която е получила лиценз от БНБ да осъществява дейност в Р. България чрез клон;
 • банка, получила разрешение за извършване на банкова дейност от компетентните органи на държава членка, която предоставя директно или чрез клон услуги на територията на Р. България.

 

Последици от непредоставяне на обезпечението

В случай че обезпечението не се представи в срок до 72 часа от изземването, а при бързоразваляща се стока – до 24 часа, стоката се смята за изоставена в полза на държавата. Тези обстоятелства се отразяват в протокол за вида и количеството на изоставената в полза на държавата стока и в регистър „Фискален контрол“.

 

Обжалване на действията на органа по приходите при извършване на фискален контрол

Действията на органите по приходите при извършването на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск могат да се обжалват в 14-дневен срок от извършването им пред териториалния директор на ТД на НАП по местонахождение на обекта, на основание чл. 127ж по реда на чл. 41 от ДОПК. Жалбата не спира предприетите действия.
Важно! 
Предварително обезпечаване при фискален контрол може да извършва:

 • публичният изпълнител /на основание чл. 121а, ал. 1 от ДОПК/, чрез налагане на предварителни обезпечителни мерки в размер не по-малко от 30 на сто от пазарната стойност на стоката по искане на орган по приходите и
 • органът по приходите /на основание чл. 121а, ал. 3 от ДОПК/, чрез предприемане на действия за обезпечаване на доказателства по чл. 40 от ДОПК и определяне на обезпечение в размер на 30 на сто, съответно 10 на сто от пазарната стойност на стоката.
Данъчно–осигурителен процесуален кодекс /ДОПК/

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!