Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN34B1
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SF6

СЪДЪРЖАНИЕ

Преди излизане на транспортното средство от територията на страната на фискален контролен пункт органът по приходите има право да спре транспортното средство, да извърши проверка дали превозваната стока е стока с висок фискален риск, да провери самоличността на водача и на лицето, придружаващо стоката, да провери документите, придружаващи стоката, и да извърши оглед на стоката.

Проверката включва задължително и проверка в системата за валидността на ДДС номера на доставчика/продавача, посочен във фактурата.

В случаите, когато преди това е извършен фискален контрол върху движението на същата стока с висок фискален риск във вътрешността на страната, включително е поставено ТСК, то се отстранява само от орган по приходите на ФКП преди излизане на транспортното средство от територията на страната.

Органът по приходите въвежда в регистър „Фискален контрол“ данни за:

  1. Изпращача на стоката;
  2. Получателя на стоката;
  3. Вида и количеството на стоката;
  4. Държавата по дестинация на стоката;
  5. Други данни по извършения фискален контрол.

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!