Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3472
Z7_PPGAHG8009V440QP98PEM80CG6

СЪДЪРЖАНИЕ

Проверка на фискален контролен пункт

В случаите на движение на СВФР във вътрешността на страната на фискален контролен пункт, органът по приходите има право да:

  • спре транспортното средство, да извърши проверка дали превозваната стока е СВФР;
  • провери самоличността на водача и на лицето, придружаващо стоката;
  • провери документите, придружаващи стоката, вкл. за наличие на УНП;
  • извърши оглед на стоката; постави техническо средство за контрол (ТСК) на транспортното средство и печат/щемпел с надпис “висок фискален риск” върху превозния документ/обезпечи превозваната стока по друг начин.

За поставените ТСК се съставя протокол за фискален контрол, екземпляр от който се предоставя на водача на транспортното средство и на лицето, придружаващо стоката. В протокола се отразяват всички факти и обстоятелства от извършения фискален контрол.
Отстраняването на поставените ТСК се извършва от орган по приходите на мястото на разтоварване на стоката с висок фискален риск или на друга стока.
След отстраняване на ТСК, органът по приходите отразява в протокол съответствието между вида и количеството на стоката по придружителни документи, установени при поставяне на ТСК или декларирани от водача на транспортното средство/от лицето, придружаващо стоката, и действителния вид и количество на стоката на мястото на нейното получаване/разтоварване, като при установяване на съответствие или несъответствие, то се отразява в протокола, екземпляр от който се връчва на получателя/купувача или на негов упълномощен представител.
При несъответствие между декларирано и установено, както и в други случаи на предприети действия за предварително обезпечаване  при фискален контрол, органът по приходите освобождава стоката само след предоставяне на обезпечение в размер на данъчните задължения, които биха могли да възникнат в резултат на несъответствието, но не по-малко от 30 на сто от пазарната стойност на несъответстващата стока по вид и количество или не по-малко от 10 на сто от пазарната стойност на стоката при предоставено обезпечение по реда на чл. 176в от Закона за данък върху добавената стойност. Обезпечението може да бъде в пари или безусловна и неотменяема банкова гаранция.
 

 

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!